2018 metų birželio 7 dieną Valstybinės įmonės valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje įvyko seminaras tema Miško medžių genetinių išteklių objektų išsaugojimo, naudojimo ir atkūrimo klausimais
Miško medžių genetinė įvairovė yra pagrindas miško medžių populiacijoms (medynams) prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų jų tvarumui ir išlikimui. Genetinė įvairovė yra panaudojama miškų produktyvumui, kokybei ir atsparumui didinti, išlaikant ar naujai suformuojant tam tikros genetinės struktūros subpopuliacijas, kurios panaudojamos vegetatyvinei ar generatyvinei medžiagai ateities miškų atkūrimui ar įveisimui gauti. Genetinės įvairovės išlikimą ir tikslinį panaudojimą lemia tinkamos ir laiku atliekamos ūkinės priemonės, kurios miško genetinių išteklių objektams yra specifinės ir skiriasi nuo plačiau taikomų miškininkystės praktikoje. Kirtimai genetinių išteklių objektuose yra esminė ir būtina sąlyga medynų įvairiaamžės struktūros suformavimui, nes geriausiai visa sistema išsaugoma, kai ji vienu metu yra įvairiose vystymosi fazėse, todėl reikia stengtis ūkininkauti taip, kad populiaciją sudarytų ir jaunuolynai, pusamžiai, pribręstantys ir brandūs medynai. Projektuojant ir taikant ūkines priemones ypač svarbus miškų urėdijose dirbančių specialistų, girininkų supratimas bei patirtis išsaugant miško medžių genetinių išteklių objektus. 2018 m. birželio 7 d. Valstybinė miškų tarnyba kartu su Valstybinės įmonės valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniu padaliniu organizavo regioninį seminarą. Seminaro tikslas – apžvelgti genofondo objektų apsaugos, naudojimo, atkūrimo galimybes ir problemas. Seminare dalyvavo LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Valstybinės įmonės valstybinių miškų urėdijos atstovai, regioninių padalinių Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų, Kauno girininkai ir specialistai, kuruojantys genetinių išteklių objektus.
Seminarą atidarė ir sėkmingo darbo palinkėjo Valstybinės miškų tarnybos direktorius Paulius Zolubas bei Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovė Rūta Varnagirienė. Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė apžvelgė teisinį įvairių kirtimų reglamentavimą miško medžių genetiniuose draustiniuose. Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas dr. Vidmantas Verbyla pristatė miško genetinių išteklių išsaugojimo svarbą ir šiam procesui teikiamą naudą globaliu mastu, šių išteklių išsaugojimo tikslus ir metodus. Vyriausiasis specialistas Darius Raudonius pristatė pastarųjų 10 metų vykdytų ūkinių priemonių ir paskutinių šešerių metų suprojektuotų ūkinių priemonių detalios analizės rezultatus, pagal atskiras medžių rūšis. Aptarė veiksnius, apsunkinančius ūkinių priemonių projektavimą ir įgyvendinimą. Vyriausiasis specialistas Valmantas Kundrotas savo pranešime apibūdino genetinių išteklių išsaugojimo reikšmę formuojant naują Europos Sąjungos miškų politiką, įvairių ūkinių priemonių įtaką genetinei įvairovei, genetinių išteklių panaudojimo praktinėje selekcijoje potencialą. Pranešimų pabaigoje seminaro dalyviai buvo pakviesti tolimesnei diskusijai aplankant Kazlų Rūdos regioninio padalinio miško genetinių išteklių objektus.
Išvykoje buvo apžiūrėti skirtingi pagal vykdytas ūkines priemones ir gautus rezultatus, genetinių išteklių objektai. Kiekviename genofondo objekte aptarti atlikti ūkininkavimo režimai bei gauti rezultatai, pateikti pasiūlymai tolesniam ūkininkavimui genofondo atkūrimui ir išsaugojimui.
Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė susidariusiai nuomonei, kad siekiant ilgą laiką išsaugoti miško medžių genetinius išteklius būtina ūkines priemones projektuoti tikslingai, atsižvelgiant į visas ekologines, gamtines ir technines sąlygas, laiku ir operatyviai jas vykdyti.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1026407796 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"112","type":"x","order":"6","pct":44.619999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"36","type":"x","order":"5","pct":14.34,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"30","type":"x","order":"4","pct":11.949999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"20","type":"x","order":"3","pct":7.9699999999999998,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"45","type":"x","order":"2","pct":17.93,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"8","type":"x","order":"1","pct":3.1899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...