2018 m. birželio 14 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre vyko seminaras „Pelkininkystė. Tausus pažeistų pelkių naudojimas“. Lietuvos gamtos fondo ir VšĮ Gamtos paveldo fondo atstovai pristatė 2018 metais Lietuvos gamtos fondo ir VšĮ Gamtos paveldo fondo specialistų atnaujintą Lietuvos durpynų duomenų bazę. Remiantis šios bazės duomenimis nustatyta, kad apie 10 proc. (653 933 ha) šalies teritorijos dengia durpynai (durpės sluoksnis gilesnis kaip 0,3 m). Iš jų net 67 % (440 tūkst. ha) yra sausinti. Sausinimas sudaro geresnes galimybes durpynų ūkiniam naudojimui, tačiau turi ir neigiamas pasekmes: stipriai padidėjusį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išsiskyrimą, bioįvairovės sumažėjimą, vandens telkinių taršą, durpynų gaisrus ir kitas pasekmes. VšĮ Gamtos paveldo fondo specialistai įvertino nusausintų durpynų hidrologinio režimo atkūrimo poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo potencialui - dėl nesausintiems durpynams (pelkėms) būdingo ŠESD išskyrimo, maksimalus teoriškai įmanomas vidutinis ŠESD sumažinimo potencialas siekia 63 %. Didžiausias galimas potencialas yra durpių gavybos sektoriuje – 96 % ir žemės ūkyje – 67 %, mažiausias – miškų ūkyje (33 %). Seminaro rengėjai pasakojo, kad pelkių atkūrimas, ar kryptingi naudojimo pokyčiai nusausintuose plotuose leistų efektyviai siekti ne tik ŠESD emisijų mažinimo, bet ir paviršinio vandens kokybės gerinimo, bioįvairovės apsaugos strateginių tikslų. Gamtosaugininkai siūlo pelkininkystę kaip alternatyvą įprastiniam pelkėtų žemių naudojimui. Pelkininkystė (angl. Paludiculture) – tai klimatui palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis naudojimas, apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos ruošą, natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio režimo palaikymą ir (ar) atkūrimą, durpėdaros skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant užtikrinti ekologinį pelkių stabilumą.
Seminaro metu taip pat pristatyta Valstybinės miškų tarnybos atliekama žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita, didžiausią dėmesį skiriant emisijų iš organinių dirvožemių apskaitai ir tendencijoms, paaiškinti šiam sektoriui keliami klimato kaitos švelninimo reikalavimai. Pranešimo metu pristatyta Valstybinės miškų tarnybos vykdoma Nacionalinė miškų inventorizacija, reikalinga pirminių ŠESD apskaitai reikalingų duomenų surinkimui. Seminaro dalyviai labai domėjosi tiek atliekama ŠESD apskaita, tiek Lietuvos galimybėmis įgyvendinti klimato kaitos švelninimo tikslus, susijusius su pelkių ir šlapynių žemės naudmenomis.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
989621796 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"172","type":"x","order":"6","pct":44.789999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"52","type":"x","order":"5","pct":13.539999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"45","type":"x","order":"4","pct":11.720000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"31","type":"x","order":"3","pct":8.0700000000000003,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"71","type":"x","order":"2","pct":18.489999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"13","type":"x","order":"1","pct":3.3900000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...