DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Valstybinės miškų tarnybos Darbo tarybos (toliau – Darbo taryba), metinė veiklos ataskaita apima laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 metų gruodžio mėn.

Darbo taryba įsteigta 2017 m, rugsėjo mėn. 14 d. Darbo tarybą sudaro 5 nariai: Gintaras Kulbokas (Darbo tarybos pirmininkas), Jovita Biveinienė (Darbo tarybos sekretorė), Saulius Gatelis, Kęstutis Grigaliūnas, Živilė Žilėnienė.

Darbo taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei Darbo tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Darbo tarybos 2017 m. spalio mėn. 23 d. posėdžio protokolu Nr. 2.

2019 metais darbo taryba:

1. Organizavo tris Darbo tarybos susirinkimus, kuriuose buvo:

- apsvarstytas Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistų Kreipimosi svarstymas, aptarta Darbo tarybos 2018 m. veikla (2019-01-07 protokolas Nr. 1) ,
- baigtas Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistų Kreipimosi svarstymas, aptartas VMT direktoriaus įsakymo projektas „Suminės darbo laiko apskaitos tvarka“, aptartas darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, kreipimąsi į Darbo tarybą (2019-05-06 protokolas Nr. 2),
- aptarti pavadavimo skyrimo ir apmokėjimo už pavadavimą tvarkos VMT klausimai bei komandiruočių darbo laiko apskaitos ir apmokėjimo tvarka, pristatyta informacija iš seminaro dėl Darbo tarybų veiklos (2019-10-14 protokolas Nr. 3);

2. Atstovavo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojus ir nagrinėjo vieną asmeninį ir du kolektyvinius paklausimus į Darbo tarybą;

3. Gavo ir apsvarstė šiuos VMT norminius teisės aktų projektus:

- pareigybių aprašymai, nekeičiant pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų, pagal 2019 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos įstatymo redakciją (2018-12-03),
- Miškotvarkos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai (2018-12-12),
- Suminės darbo laiko apskaitos įvedimo tvarka (2019-05-02).

 


Valstybinės miškų tarnybos
Darbo tarybos pirmininkas

G. Kulbokas

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
460179731 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...