DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės miškų tarnybos atstovai dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų instituto surengtame seminare tarptautiniams dirvožemio metams paminėti. Renginyje dalyvavo mokslininkai ir doktorantai iš įvairių LAMMC padalinių, Aleksandro Stulginskio universiteto, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos ir ūkininkų atstovai. Seminaro metu buvo diskutuojama ne tik apie procesus, susijusius su dirvožemio organinės anglies sankaupomis, bet ir apie gyvojoje bei negyvojoje biomasėje vykstančius pokyčius. Su Valstybinėje miškų tarnyboje vykdoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje seminaro klausytojus supažindino Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Kazanavičiūtė.
Seminaro metu buvo kalbama apie pagrindinius anglies apykaitos ekosistemose ciklus, organinės anglies kiekius, sukaupiamus skirtingose žemėnaudose ir veiksnius, turinčius įtakos skirtumams tarp šių žemėnaudų atsirasti. Dr. Kęstutis Armolaitis pristatė LAMMC Miškų institute atliekamus dirvožemio organinės anglies sankaupų ir organinės anglies kiekio, išsiplaunančio iš dirvožemio, tyrimus skirtinguose dirvožemio tipuose ir skirtingose žemėnaudose. Tyrimais nustatyta, kad esant didesnei miško paklotės masei, dirvožemio organinės anglies masė taip pat yra didesnė, tačiau ir didesnė vandenyje tirpių organinės anglies junginių dalis nustatyta dirvožemio tirpale iš miško žemės, lyginant su ekologinės žemdirbystės žemės naudmenomis. Seminaro metu buvo diskutuojama, kaip būtų galima padidinti organinės anglies sankaupas Lietuvos dirvožemiuose, ypač dėl to, kad Prancūzijos Žemės ūkio ministerija Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje ketina pateikti siūlymą pasirašyti tarptautinę deklaraciją dėl įsipareigojimo organinės anglies kiekį dirvožemyje padidinti kasmet po 0,4 proc. Seminaro dalyviai išreiškė nuomonę, kad anglies sankaupų didėjimui dirvožemyje teigiamos įtakos turėtų ne tik atitinkamų dirvožemio tausojimo priemonių taikymas žemės ūkio naudmenose, bet ir nenašių ar žemės ūkiui netinkamų plotų pavertimas pievomis bei ganyklomis ar apsodinimas mišku. Kaip viena iš galimų priemonių žemės ūkio naudmenų dirvožemio organinės anglies kiekio, o tuo pačiu ir derlingumo didinimui buvo paminėtos biologinės trąšos, apie kurių panaudojimo galimybes ir su tuo susijusias grėsmes pasakojo dr. Jūratė Aleinikovienė. Nors paminėta, kad biologinių trąšų apibrėžimo iki šiol nėra, tačiau jos galėtų būti apibūdinamos kaip organinės kilmės medžiagos (organinės trąšos), praturtintos įvairiais mikroorganizmais, kurių poveikis palengvintų mineralinių medžiagų, įeinančių į organinių junginių sudėtį, pasisavinimą augaluose. Nepaisant teigiamo mikroorganizmų poveikio, biologinių trąšų naudojimas gali kelti ir tam tikras grėsmes: esant pernelyg mažam organinių medžiagų kiekiui skaidomas ir mineralizuojamas humusas - destabilizuojamas dirvožemis, sumažėja dirvožemio organinės medžiagos stabilumas - išsiskiria daugiau CO2, gali pakisti dirvožemio mineralinė sudėtis, o ilgainiui ir pačių mikroorganizmų bendrijų struktūra, dėl šių priežasčių biologinių trąšų poveikis dažniausiai būna trumpalaikis. Diskusijų metu buvo iškeltas klausimas ir dėl į Lietuvą su trąšomis įvežamų mikroorganizmų bei jų poveikio mūsų šalies dirvožemio ekosistemoms.
Seminaro metu buvo nuspręsta, kad reikėtų skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir kitų institucijų priimant sprendimus dėl tvaresnio žemės naudojimo skatinimo, skirti daugiau dėmesio ūkininkų švietimui dirvožemio tausojimo ir ŠESD emisijų mažinimo klausimais. Valstybinės miškų tarnybos ir Žemės ūkio ministerijos atstovai sutarė dėl tolesnio bendradarbiavimo siekiant tobulinti žemės naudmenų apskaitą ir vykdant įsipareigojimus dėl organinės anglies sankaupų dirvožemyje didinimo.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1925685987 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.57,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.369999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"175","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"41","type":"x","order":"1","pct":4.6900000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...