DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

Kovo 10 d. Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus specialistai kartu su Lietuvos Agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto atstovais dalyvavo dvišaliame susitikime Latvijoje, Latvijos Miškų tyrimų institute „Silava“. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos klausimams skirtame susitikime taip pat dalyvavo Latvijos Žemės ūkio bei Latvijos Aplinkos ir kaimo plėtros ministerijų atstovai. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pasidalinti naujausių tyrimų rezultatais ir aptarti jų pritaikymo galimybes atliekant nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą.
Lietuva, panašiai kaip ir Latvija, dalyvauja dvišaliame projekte „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizacijos partnerystės projektas“, finansuojamame pagal Norvegijos finansinio mechanizmo LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ programą su Norvegijos Aplinkos agentūra dėl ŠESD apskaitos ir ataskaitos tobulinimo. Susitikimo metu su Latvijos Miškų Tyrimų Instituto „Silava“ specialistais buvo diskutuojama apie Latvijoje partnerystės projekto rėmuose atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir jų pritaikymą tikslesniam ŠESD emisijų/absorbcijos vertinimui. Projekto metu buvo atlikti ne tik dirvožemio organinės anglies sankaupų skirtingose žemės naudmenose tiriamieji darbai, bet ir patobulintas kokybės įvertinimo ir kokybės kontrolės (QA/QC) planas, visų ŠESD apskaitos procesų LULUCF kokybei užtikrinti ir pagerinti. Projekto metu akcentuoti svarbiausi QA/QC plano lygiai: vidinė kokybės kontrolė, tarpinstitucinis kokybės vertinimas ir tarptautinis vertinimas. ŠESD apskaitos QA/QC plano tobulinimas, įtraukiant vidinę kokybės kontrolę būtų tikslingas ir Lietuvos LULUCF sektoriaus ŠESD apskaitai, turėtų teigiamos įtakos ŠESD emisijų/absorbcijos vertinimo tikslumui ir objektyvumui.
Partnerystės projekto metu buvo atlikti organinės anglies sankaupų produkuojančios žemės (angl. cropland) ir pievų bei ganyklų (angl. grassland) mineraliniame dirvožemyje tyrimai. Preliminarūs Latvijoje atlikto tyrimo rezultatai nerodo reikšmingų skirtumų tarp organinės anglies sankaupų pasėlių ir pievų bei ganyklų dirvožemiuose, tai lemia ir mažesnes ŠESD emisijas/absorbciją iš žemės ūkio naudmenų mineralinių dirvožemių vykstant žemės naudojimo kaitai. Lietuvoje pagal partnerystės su Norvegijos Aplinkos agentūra projekto planą taip pat vykdomi organinės anglies sankaupų nacionalinių verčių nustatymo skirtingose žemės naudojimo kategorijose tyrimai, kurių rezultatai leis tiksliau įvertinti ŠESD emisijas/absorbciją, susidarančias iš mineralinių dirvožemių dėl žemės naudojimo paskirties keitimo. Siekiant tiksliau įvertinti anglies sankaupų pokyčius gyvojoje biomasėje, Latvijoje buvo vykdoma studija nacionalinėms vertėms (funkcijoms) gauti, reikalingoms medyno biomasei iš tūrio perskaičiuoti. Diskusijų metu buvo svarstoma, ar būtų įmanoma gautas biomasės funkcijas pritaikyti Lietuvos medynų biomasei vertinti.
Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta Valstybinės miškų tarnybos atliekama Lietuvos ŠESD emisijų/absorbcijos apskaita LULUCF sektoriuje, kartu su Latvijos Žemės ūkio bei Aplinkos ir kaimo plėtros ministerijų atstovais aptarti naujausi iššūkiai, kylantys dėl Europos Komisijos keliamų griežtesnių reikalavimų ŠESD apskaitai ne miško žemės naudmenose. Dėl panašių gamtinių ir klimatinių sąlygų glaudus bendravimas rengiant LULUCF sektoriaus ŠESD emisijų/absorbcijos apskaitos ataskaitą būtų itin naudingas, sutarta palaikyti iniciatyvą kurti trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo erdvę ir sudaryti galimybes į nacionalinės ŠESD emisijų/absorbcijos apskaitos ataskaitos vertinimą įtraukti kaimyninių šalių ekspertus.

 
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1767415338 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...