Rugpjūčio 28-31 dienomis dalyvauta EUFORGEN (Europos miško genetinių resursų) programos darbo grupės „Sprendimų sistemos išvystymas (Decision cascade tool) identifikavimui, vertinimui ir ūkinių priemonių numatymui Europos Miško genetinių išteklių išsaugojimo objektuose“. Susirinkime dalyvavo Šveicarijos, Italijos, Švedijos, Slovakijos, Lenkijos, Danijos, Prancūzijos, Suomijos, Gruzijos, Vengrijos, Olandijos, Vokietijos, Lietuvos Miško genetikos specialistai. Lietuvos valstybę atstovavo Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių vyriausiasis specialistas Valmantas Kundrotas. EUFORGEN- nuo 1995 metų veikianti programa, kurios tikslas tarptautinis bendradarbiavimas miško genetinių išteklių išsaugojimo srityje. Mandatas programos veiklai suteiktas pirmoje 1990 metų ir vėliau patvirtintas paskutinėje 2015 metų Madrido Europos miškų konferencijų rezoliucijose. Susirinkimo darbotvarkėje iškelti trys pagrindiniai tikslai:

1. Miško genetinių išteklių išsaugojimo objektų (Gene Resourses Units) monitoringas, grėsmės genetinei degradacijai įvertinimas, reikalingų ūkinių priemonių numatymas.

2. Marginalinių populiacijų identifikavimas, įtraukimas į Miško genetinių išteklių išsaugojimo sąrašus ir duomenų bazes.

3. Introdukuotos miško medžių rūšys, jų genofondo išsaugojimas.

Paminėti pagrindiniai trys tikslai išanalizuoti vadovaujantis specifine sprendimų sistemos seka: reikalingos informacijos apie objektą surinkimas iš duomenų bazių---specifinių indikatorių nustatymas, jų įvertinimas matavimo vienetais (verifiers), intervalų (tresholds) sudarymas---tolimesnių veiksmų ūkinių priemonių (management) numatymas. Nustatomi specifiniai indikatoriai sugrupuoti į didesnes grupes. Demografiniai indikatoriai: individų apibūdinančių gyvybingą populiaciją skaičiaus svyravimas, populiacijos atsinaujinimas atžėlimu, vabzdžių ir ligų pakenkimai ir prognozės, invaziniai neofitai, konkuruojančios rūšys, žvėrių pakenkimai, sėklų pakenkimai, žalingi abiotiniai, antropogeniniai veiksniai. Genetiniai indikatoriai: alelių skaičius, dažnumas, retos alelės, heterozigotiškumo ir inbrydingo laipsnis. Indikatoriai vertinami pagal vieningą šioje darbo grupėje kuriamą metodiką. Šių indikatorių reikšmės bus suvedamos į praplėstą genetinių objektų duomenų bazę EUFGIS, kurioje pagal atitinkamai sudarytas programas nustatoma miško medžių rūšies genofondo situacija, aptinkamos genetinės erozijos zonos visos rūšies areale arba arealo Europinėje dalyje. Turint šią panEuropinę genetinę informaciją bus galima planuoti tolimesnį genofondo išsaugojimo veiksmų pobūdį, kurie taip pat buvo aptarti ir tobulinami vienoje iš darbo grupės sesijų. Galimi veiksmai (ūkinės priemonės) sugrupuoti į šias grupes: einamoji tradicinė miškininkystė pagal šalių praktiką, specifinės ūkinės priemonės genofondo objektuose, in situ populiacijos praplėtimas, in situ populiacijos pakeitimas, ex situ populiacijos įveisimas genų migracijai, ex situ išsaugojimas kolekcijose, ex situ išsaugojimas sėklų bankuose ir kriogeninėse sąlygose. Darbo grupės veikla ir susitikimų protokolai pateikti EUFORGEN tinklalapyje http://www.euforgen.org/.

 

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
390218399 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"172","type":"x","order":"4","pct":19.98,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"82","type":"x","order":"3","pct":9.5199999999999996,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"192","type":"x","order":"2","pct":22.300000000000001,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"415","type":"x","order":"1","pct":48.200000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...