Miškų kontrolė

Noriu savo mišką apsitverti tvora?

Aptverti miško tvora negalima, nes vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 31.9 p., miško savininkas turi netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose.

Savo miške noriu išsikasti tvenkinį, ar tai įmanoma?

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2012-07-12 įsakymo Nr. D1-590 (Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo) 7.5 punktu, miško žemėje galima  įrengti iki 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį, jei šis įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Pirkau miško valdą, joje yra neatkurta kirtavietė. Ar man bus paskirta bauda, ar privalau atkurti mišką?

Vadovaujantis LR Miškų įstatymo 15 straipsniu, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai mišką privalo atkurti, želdinius ir žėlinius saugoti bei prižiūrėti savo lėšomis. Kirtavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo, neteisėtai iškirstas miškas-per vienus metus nuo kirtimo fakto nustatymo. Miško atkūrimo prievolė pereina naujam miško savininkui. Šiuo atveju, mišką reikia atkurti per nustatytus terminus. Neatkūrus miško, bus taikoma administracinė atsakomybė.

Nuosavame miške pradėjo masiškai džiūti eglės, ką tokiu atveju daryti?

Vadovaujantis LR Miškų įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš miško arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną. Šiuo atveju, reikėtų kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinį poskyrį,  kur eglių džiūvimo faktas būtų užregistruotas Interaktyviam abiotinių veiksnių registracijos žurnale. Jums, kaip miško savininkui, bus suteikta detali konsultacija, kaip tokį židinį nedelsiant pašalinti.  

Kokiais atvejais nereikalingi Leidimai kirsti mišką privataus miško savininkui?
 • Jaunuolynų ugdymui iki 20 metų medynuose;
 • Sausuolių ar vėjavartų kirtimui;
 • Ribinių linijų kirtimui (1,5 metro į savo miško valdos pusę).
Kokiems kirtimams būtina pateikti Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką?
 • Neplyniems kirtimams vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
 • Atrankiniams sanitariniams kirtimams;
 • Baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių neplyniems kirtimams III–IV miškų grupių miškuose;
 • Retinimo ir einamiesiems kirtimams;
 • Plyniems sanitariniams kirtimams – stichinių nelaimių miškuose atvejais.
Kokiais atvejais nereikalingi privataus miško vidinės miškotvarkos projektai?
 • Vykdant pagrindinius kirtimus sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;
 • III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindiniams kirtimams;
 • III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;
 • kirtimams IV B grupės miškuose (trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai).
Jei miško valda valdoma bendrosios nuosavybės teise, ar reikalinga gauti visų bendraturčių sutikimus, kertant mišką?

Reikia raštiško visų bendraturčių sutikimo.

Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti Leidimą kirsti mišką privataus miško savininkui?

Nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą,  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo dokumentus.

Ką reikia turėti gabenant medieną?

Fizinis asmuo, gabendamas apvaliąją medieną, pagamintą jam nuosavybės teise priklausančiame miške, kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti Leidimai kirsti mišką yra neprivalomi, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabendamas apvaliąją medieną, pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti privalomi Leidimai, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, Leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabenimo lapo nereikia  gabenant iki 1 kietmetrio medienos.

Dažnai užduodami klausimai (Miško sėklų ir sodmenų kontrolė)

Kada ir ar reikia būti įtrauktam į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, norint įsivežti ir (arba) prekiauti miško dauginamąją medžiaga?

Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą (asmuo nėra galutinis miško dauginamosios medžiagos ruošėjas ar naudotojas), Valstybinei miškų tarnybai turi pateikti prašymą įtraukti jį į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą pagal Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą. Jeigu Tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, pateikti prašymo Valstybinei miškų tarnybai nereikia, pakanka tik pranešti apie tai (elektroniniu paštu ar faksu, ar raštu), nurodant registracijos Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo numerį, identifikavimo kodą, ar Tiekėjas yra miško dauginamosios medžiagos ruošėjas ir (ar) miško dauginamosios medžiagos augintojas mokslo ir selekcijos tikslams.

Kada reikalingas leidimas ir kur rasti prašymą leidimui įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti?

Leidimai išduodami, kai į šalį įvežama ar naudojama iš kitų šalių ar iš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti, vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, 2008 m. gruodžio 16 d., Tarybos sprendimu 2008/971/EB dėl trečiose šalyse išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumo (OL2008 L 345, p. 83) ir 2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 2008/989/EB, kuriuo valstybėms narėms pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB leidžiama priimti sprendimus dėl garantijų, suteiktų tam tikrų trečiųjų šalių importuotinai miško dauginamajai medžiagai, atitikimo (OL 2008 L 352. P. 55).

+Forma pildymui Word formate;

+Forma pildymui per el. valdžios vartus;

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
126343458 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"308","type":"x","order":"6","pct":41.729999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"98","type":"x","order":"5","pct":13.279999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"79","type":"x","order":"4","pct":10.699999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"77","type":"x","order":"3","pct":10.43,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"141","type":"x","order":"2","pct":19.109999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"35","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...