Logo

2015 m. VĮ miškų urėdijų pagrindinio miško naudojimo kirtimų rezultatai

Pagal Aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr.D1-570 VĮ miškų urėdijoms 2014-2018 m. laikotarpyje nustatyta metinė pagrindinio miško naudojimo norma 11 035 ha ekvivalentinio brandžių medynų ploto, iškertant jame 3 107,3 tūkst. m3 likvidinės medienos.

Pagal VĮ miškų urėdijų Valstybinei miškų tarnybai pateiktus 2015 m. biržių iškirtimo duomenis, miškų urėdijos 10 973 ha ekvivalentiniame brandžių medynų plote, t. y. 62 ha mažesniame, nei nustatyta vidutinė metinė norma, iškirto 2 736 tūkst. m3 likvidinės medienos (1 lent. 14 grafa), t.y. 23,5 tūkst. m3(≈ 1 proc.) daugiau nei buvo numatyta 2014 m. biržių atrėžimo medžiagoje.

Iškirstų biržių ploto pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis yra gana artimas atitinkamam paskirstymui pagal vyraujančias medžių rūšis ministro įsakyme Nr. D1-900, patikslintame 2015 gruodžio 10 d. Mažiau nei metinė ploto norma iškirsta pušynų – 90 ha, juodalksnynų – 29 ha. Daugiau metinės normos, kaip ir 2014 m., iškirsta drebulynų – 62 ha. Atvejiniais ir rinktiniais kirtimais iškirsta 29,8 proc. pagrindinių kirtimų ploto ir jame gauta 16,0 proc. visos likvidinės medienos tūrio (1 lent. 21, 22 grafos). Iškirstas atvejiniais ir rinktiniais kirtimais plotas kinta nuo 17 - 18 proc. (Biržų, Kauno m. u.) iki daugiau nei 35 proc. (Alytaus, Druskininkų, Ignalinos, Jonavos, Jurbarko, Mažeikių, Nemenčinės, Prienų, Švenčionėlių, Varėnos m. u.) miškų urėdijose (1 lent. 21 grafa). Atvejiniai ir rinktiniai kirtimai vykdyti 112 ha didesniame plote nei 2014 m., iš viso 3767 ha. Pušynai atvejiniais ir rinktiniais kirtimais kertamame plote sudarė didžiausią dalį - 47 proc., po jų seka beržynai – 25 proc., eglynai – 16 proc. ir drebulynai – 7 proc. ploto.

Iškirstų plynais kirtimais biržių vidutinis medynų tūris pagal 2014.01.01 aktualizuotus miškotvarkos duomenis lygus 307 m3/ha (1 lent. 9 grafa). Šis tūris yra 3 m3/ha didesnis už visų kirstinų brandžių medynų aktualizuotą tai pačiai datai tūrį (1 lent. 7 grafa), kas rodo, jog parinktos plynam kirtimui biržės yra 1 proc. didesnio tūrio, nei vidutinis medynų tūris. Pagal nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis brandžių medynų tūris urėdijose, kuriose neatlikta brandžių medynų atrankinė inventorizacija, 2014.01.01 buvo lygus 350 m3/ha (1 lent. 8a grafa), o urėdijose su atlikta brandžių medynų inventorizacija – 348 m3/ha (1 lent. 8 grafa).

Urėdijos iš 1 ha plynų kirtimų gavo nuo 206 m3 likvidinės medienos Pakruojo m. u. iki 300 m3 Trakų m. u., 304 m3 Prienų m. u., - 305 m3 Veisiejų, m. u. Urėdijose be brandžių medynų inventorizacijos atrankiniu metodu (BMI) gauta – vidutiniškai 241 m3, o su BMI – 262 m3 likvidinės medienos 1 ha (1 lent. 15 grafa). Kirtavietėse palikta vidutiniškai 15 m3/ha biologinės įvairovės medžių (1 lent. 17 grafa). Likvidinės medienos tūrio išeiga, gauta visose plyno kirtimo biržėse, lygi 75,3 proc. (2014 m. buvo 72,9 proc.). Ji yra 8,3 proc. punktų mažesnė (1 lent. 23, 24 grafos), nei normatyvinė– 83,6 proc., nustatyta 2014-2018 metų laikotarpiui. Pagal urėdijų duomenis iškirstose plyno kirtimo biržėse kartu su biologinės įvairovės medžiais nustatytas 306 m3/ha vidutinis stiebų tūris (1 lent. 11a grafa), t.y. beveik lygus aktualizuotam pagal miškotvarkos duomenis (307 m3/ha, 1 lent. 9 grafa).

Atskirose miškų urėdijose iškirstų plynais kirtimais biržių tūriai nuo aktualizuotų pagal miškotvarkos duomenis tūrių skiriasi nuo +17 iki –15 proc. (1 lent. 20 grafa). Daugiau nei 5 proc. didesni nei miškotvarkos aktualizuoti tūriai gauti Nemenčinės (6 proc.), Rokiškio (11 proc.), Šakių (17 proc.), Tauragės (10 proc.) Tytuvėnų (9 proc.), Ukmergės (6 proc.), miškų urėdijų iškirstose plyno kirtimo biržėse (1 lent. 20 grafa). Daugiau nei 5 proc. mažesni tūriai už nustatytus miškotvarkos metu gauti Druskininkų (15 proc.), Kauno (12 proc.) Šalčininkų (6 proc.), Kėdainių (8 proc.), Pakruojo (13 proc.), Utenos (6 proc.) miškų urėdijų iškirstose plyno kirtimo biržėse (1 lent. 20 grafa).

Gauti palyginti skirtingi pagrindinių kirtimų rezultatai urėdijose, kuriose miškotvarka atlikta prieš 6 ir daugiau metų (I grupė) bei urėdijose kur miškotvarka atlikta mažiau nei prieš 5 metus ir po jos atlikta brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu (II grupė). Pirmą grupę sudaro 18 miškų urėdijų, II-ą 24 miškų urėdijos. I-os grupės miškų urėdijos 2015 m. plynai nukirto 4412 ha ekvivalentinį plotą su vidutiniu 350 m3/ha stiebų tūriu, koreguotu pagal NMI (1 lent. 8a grafa), II-os grupės – 4655 ha ekvivalentinį plotą su vidutiniu tūriu pagal BMI 348 m3/ha (1 lent. 8 grafa). Pagal visų miškų urėdijų pateiktus biržių iškirtimo duomenis nustatytas vidutinis plynai iškirstų medžių stiebų, kartu su paliktais biržėse biologinės įvairovės medžiais, tūris 306 m3/ha, 12 proc. mažesnis už vidutinį šalies tūrį (349 m3/ha, 1 lent., 8 grafa). Pirmos urėdijų grupės nustatytas iškirstų brandžių medynų stiebų tūris 294 m3/ha yra 16 proc. mažesnis už nustatytą NMI (350 m3/ha) , o antros urėdijų grupės – 317 m3/ha – 9 proc. mažesnis už tūrį, nustatytą BMI (348 m3/ha, 1 lent. 8a, 8, 11a grafos).

Pirmos miškų urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos tūris – 241 m3/ha prilygsta 71,9 proc. išeigai.

Antros miškų urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos tūris (262 m3/ha) yra net 21 m3/ha, o likvidinės medienos tūrio išeiga (79,1 proc.) 7,2 proc. punktais didesnė už I-os urėdijų grupės gautą likvidinės medienos išeigą. Septynių antros grupės miško urėdijų (Alytaus, Kauno, Kėdainių, Trakų, Valkininkų, Varėnos ir Vilniaus) iškirstose plyno kirtimo biržėse pasiekta likvidinės medienos tūrio išeiga viršija 80 proc., dar keturiolikos šios grupės miško urėdijų pasiekta išeiga 2015 m. viršijo 75 proc. ir tik trijų antros grupės miško urėdijų gauta išeiga nesiekia 75 proc., iš kurių žema likvidinės medienos išeiga Dubravos miškų urėdijoje yra pateisinama, kadangi didžiąja dalimi 2015 m. kirtimų buvo tvarkomi Dubravos girią 2015 m. nusiaubusio škvalo padariniai.

Trečdalis visų Lietuvos miškų urėdijų likvidinės medienos išeigą 2015 m. lyginant su 2009 - 2013 m. penkmečiu padidino ženkliai: Joniškio, Jurbarko, Kupiškio, Raseinių, Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijos - daugiau nei 10 m3/ha; Kazlų Rūdos, Rietavo, Šilutės, Vilniaus miškų urėdijos – daugiau nei 20 m3/ha; Alytaus, Prienų, Valkininkų, Veisiejų miškų urėdijos – daugiau nei 30 m3/ha.

III – IV miškų grupių medynai 2015 m. pagrindiniais kirtimais buvo kertami vidutiniškai 85 m. amžiaus, iš jų pušynai - vidutiniškai 113 m., (2014 m. – 111 m.) eglynai - 86 (85), beržynai – 76 (74), drebulynai – 66 (65), juodalksnynai – 78 (77), baltalksnynai – 40 (39) metų, ąžuolynai – 147 (142), t.y. vidutiniškai 1-2 metais vyresni nei buvo kertama 2014 m. Vidutinis kertamų IV grupės spygliuočių medynų amžius yra 12-15 metų didesnis, o minkštųjų lapuočių vidutiniškai 9 - 25 metais didesnis už kirtimo amžiaus apatinę ribą.

Iškirstas 2015 m. perbrendusių medynų plotas 3425 ha, lyginant su iškirstu 2010 m., padidėjo 1,63 karto. Nežiūrint to, perbrendusių medynų plotas per tą patį laikotarpį padidėjo 1,08 karto. Dabartinė brandžių medynų amžiaus struktūra rodo, jog ir toliau svarbu intensyvinti perbrendusių medynų kirtimą. Perbrendusių medynų tarpe didžiausią dalį sudaro beržynai – 36 proc., drebulynai 27 proc. ir juodalksnynai – 14 proc.

Vidutinis 2015 m. plynuose kirtimuose iškirstų biržių plotas prilygsta 1,53 ha. Jis kinta nuo 1,12–1,18 ha (Kupiškio, Rietavo, Telšių miškų urėdijos) iki 2,2–2,5 ha (Joniškio, Šiaulių, Tauragės miškų urėdijos). Biržės iki 1 ha sudaro 42 proc. nuo jų skaičiaus, o virš 3 ha – tik 9 proc. nuo bendro plyno kirtimo biržių skaičiaus. Tai rodo gana didelį plyno kirtimo biržių ploto kintamumą tarp urėdijų, taip pat galimą ypač mažo ploto biržių įtaką tolimesnei medynų fragmentacijai, o kartu sudėtingumą laikytis miškininkystės reikalavimų šliejant biržes. Neplynais kirtimais kertamų biržių vidutinis plotas yra 2,0 ha, t.y. kiek didesnis už vidutinį plyno kirtimo biržių plotą.

 

Miško naudojimo ir statistikos skyrius

2016.02.24.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1500264849 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"433","type":"x","order":"6","pct":36.109999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"163","type":"x","order":"5","pct":13.59,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"126","type":"x","order":"4","pct":10.51,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"155","type":"x","order":"3","pct":12.93,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"269","type":"x","order":"2","pct":22.440000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"53","type":"x","order":"1","pct":4.4199999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.