Logo

Blankų pavyzdžiai

  • Medienos gabenimo lapo forma [.doc]
  • Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką forma [.docx]
  • Prašymo dėl Miško želdinimo darbų kokybės vertinimo, miško želdinių, žėlinių apskaitos ir miško želdinių, žėlinių kokybės vertinimo forma [.doc]

Konsultuojame privačių miškų savininkus

Mus rasite: Miškų ūkio priežiūros skyriaus adresas – Pramonės pr. 11A, Kaunas arba Smolensko 15A, Vilnius.

Skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis, tel. 8-663 68159, el. p.gintaras.pusneraitis@amvmt.lt
Vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas, tel. 8-663 55801, el. p. lukas.kovalcikas@amvmt.lt
Miškininkystės specialistė Hermina Pekarskienė, tel. (5) 2333165, el. p. hermina.pekarskiene@amvmt.lt

 

Dažniausiai miško savininkų užduodami klausimai

Miškų ūkio priežiūra

Ar visada reikalingas vidinės miškotvarkos projektas?

Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Projektai paprastai rengiami miško valdai 10 metų laikotarpiui Jei per 10 metų laikotarpį savininkas neįvykdė visų suprojektuotų ūkinių priemonių, savininko prašymu, projektas gali būti pratęstas dar 5 metams.

Jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai privačiose valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančioje miško žemėje draudžiami, išskyrus:

1) III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus;

2) III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais;

3) pagrindinius kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;

4) kirtimus IV B grupės miškuose.

Kokiais atvejais reikalingas Leidimas kirsti mišką?

Leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

1) jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);

2) atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos;

3) atrankinius sanitarinius kirtimus;

4) baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius

5) neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;

6) kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).

7) plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais.

8) retinimo ir einamuosius kirtimus.

Kokiems kirtimams būtina pateikti Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką?

1) Neplyniems kirtimams vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;

2) Atrankiniams sanitariniams kirtimams;

3) Baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių neplyniems kirtimams III–IV miškų grupių miškuose;

4) Retinimo ir einamiesiems kirtimams;

5) Plyniems sanitariniams kirtimams – stichinių nelaimių miškuose atvejais.

Privataus miško savininkas, apie ketinimą kirsti mišką informavęs Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų ūkio priežiūros skyrių, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai ir per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS negavęs neigiamo arba gavęs suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus, nustatytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose, pranešime apie ketinimą kirsti mišką nurodytu mastu ir sąlygomis.

Kokiais atvejais nereikalingi Leidimai kirsti mišką bei panešimai apie ketinimą kirsti mišką?

1) Jaunuolynų ugdymui iki 20 metų medynuose;

2) Sausuolių ar vėjavartų kirtimui;

3) Ribinių linijų kirtimui (1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Tais atvejais, kai iškirstą medieną planuojama patiekti rinkai pagal 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, privalo aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra jų numatyti kirsti miškai.

Norint gauti leidimą kirsti mišką, jei miško valda valdoma bendrosios nuosavybės teise, ar reikalinga gauti visų bendraturčių sutikimus?

Asmenims, mišką valdantiems, naudojantiems ir juo disponuojantiems bendrosios nuosavybės teise, leidimas kirsti mišką išduodamas vienas visiems bendraturčiams arba vienam bendraturčiui visų bendraturčių raštišku sutikimu.

Norint pateikti Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, jei miško valda valdoma bendrosios nuosavybės teise, ar reikalinga gauti visų bendraturčių sutikimus?

Jei žemės sklypas, kuriame numatyta vykdyti Pranešime nurodytus kirtimus, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, VMT Miškų ūkio priežiūros skyriui pateikiamas vienas Pranešimas, pasirašytas visų bendraturčių, arba vienas Pranešimas, pasirašytas vieno bendraturčio, kuris kartu su Pranešimu pateikia visų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl Pranešime nurodytų miško kirtimų.

Ar galima gauti Leidimą kirsti mišką, kai žemės sklypui įregistruota hipoteka?

Tais atvejais, kai žemės sklypui įregistruota hipoteka, VMT Miškų ūkio priežiūros skyrius, prieš priimdamas sprendimą dėl Leidimo išdavimo, privalo gauti hipotekos kreditoriaus raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai hipotekos sutartyje (lakšte) numatyta kitaip. Negavus raštiško hipotekos kreditoriaus sutikimo, Leidimas neišduodamas.

Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti Leidimą kirsti mišką privataus miško savininkui?

Nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kertantys privatų mišką, privalo turėti darbo vietoje leidimą kirsti mišką (kopiją), jeigu tiems kirtimams vykdyti tokie leidimai privalomi.

Kas sudaro biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus?

Biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus sudaro: biržių atrėžimo projektai (Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių 1 priedas), biržių brėžiniai (6 priedas), medžių matavimo (3 priedas) ar kirstinų medžių numeravimo (7 priedas) lapai, biržių taksavimo lapai (8 priedas), tūrio apskaičiavimai pagal stačiakampius apskaitos barelius (9 priedas), tūrio apskaičiavimai pagal skritulinius apskaitos barelius (taikomos 3, 8 priedų formos). Privačių miškų biržių atrėžimo dokumentuose įrašoma miško savininko (savininkų) vardas, pavardė. Kartu su biržių atrėžimo dokumentais pateikiamos teisę ženklinti kirstinus medžius, atrėžti biržes bei parengti kirtimų dokumentaciją įrodančių dokumentų (privačių miškų savininkų mokymo kursų baigimo pažymėjimas, išsilavinimą įrodantys dokumentai) kopijos.

Kas gali paruošti biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus?

Paženklinti kirstinus medžius, atrėžti biržes bei parengti kirtimų dokumentaciją gali:

1) miško savininkai fiziniai asmenys jiems nuosavybės teise priklausančiame miške ar jų artimi giminaičiai (tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys), taip pat savininko sutuoktinis, turintys savininko išduotą bei nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, bei miško savininko juridinio asmens vadovo įgalioti darbuotojai juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame miške. Visi šie asmenys turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą aukštesnįjį miškininkystės išsilavinimą arba turi būti baigę specialius miško savininkų mokymo kursus pagal privačių miškų tvarkymo ir naudojimo pagrindų mokymo 5 dienų (40 val.) trukmės programas, patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 114 bei išlaikę žinių patikrinimo egzaminus, kuriuose egzaminuoja miškų urėdijos ar Valstybinės miškų tarnybos valstybinis miškų pareigūnas. Mokymo kursų baigimo pažymėjimas turi būti patvirtintas šio valstybinio miškų pareigūno parašu. Kirstinus medžius šiame punkte nurodyti asmenys ženklina asmeniniais žymeliais ar kitais kirstinų medžių ženklinimo būdais: žievės patašymu, dažais, rėžtuku;

2) miškininkai specialistai, turintys aukštąjį ar jam prilygintą aukštesnįjį miškininkystės krypties išsilavinimą. Kirstinus medžius miškininkai specialistai ženklina asmeniniais žymeliais ar kitais kirstinų medžių ženklinimo būdais: žievės patašymu, dažais, rėžtuku.

Privačiuose miškuose ženklinami 16 cm ir storesni medžiai, skirti pagrindinių kirtimų neplyniems kirtimams (išskyrus atvejinių kirtimų paskutinio kirtimų atvejo medžius bei neplynais kirtimais kertamus baltalksnius, drebules, gluosnius ir blindes). Kitais kirtimais kertamų medžių ženklinti nebūtina

Ką daryti kai neaiškios ribinės linijos?

Privataus miško savininkas privalo užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą.

Kas yra biržė?

Biržė – miško kirtimui atrėžtas arba kertamas medynų plotas.

Nuosavybės dokumentuose miško žemės nėra, bet LR miškų valstybės kadastre dalis žemės registruota kaip miškas?

Medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, apaugusi ne miško žemė inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą kaip miškas Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

Jeigu savaime apaugantis miškas, mažiau negu 20 metų, galite tokį plotą įteisinti kaip mišką t.y. įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą. Prašymą reikia pateikti Valstybinei miškų tarnybai. Keičiant žemės naudojimo paskirtį (iš žemės ūkio į miškų ūkio) arba norint įregistruoti mišką Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, reikės atlikti sklypo kadastrinius matavimus.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
2080235900 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"465","type":"x","order":"6","pct":35.579999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"171","type":"x","order":"5","pct":13.08,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"141","type":"x","order":"4","pct":10.789999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"168","type":"x","order":"3","pct":12.85,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"304","type":"x","order":"2","pct":23.260000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"58","type":"x","order":"1","pct":4.4400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.