Logo

Pagrindinis miško naudojimas V. Į. miškų urėdijų valdomuose miškuose 2011 m.

V. Į. miškų urėdijoms 2011 m. buvo leista iškirsti 10 958 ha ekvivalentinį brandžių medynų plotą. Pagal gautas iš urėdijų ataskaitas, 2011 m. pagrindiniais kirtimais buvo iškirstas 10 083 ha ekvivalentinis medynų plotas, t. y. 875 ha mažiau nei leista. Visos urėdijos, kurių miškai nukentėjo nuo 2010-08-08 škvalo, sumažino pagrindinius kirtimus: Dubravos EMMU – 63 ha, Kaišiadorių – 95 ha, Prienų – 43 ha, Švenčionėlių – 34 ha, Valkininkų – 69 ha, Varėnos – 139 ha. Iš viso 443 ha. Dėl kitų priežasčių mažiau nustatytos normos iškirto Alytaus - 26 ha, Anykščių – 20 ha, Biržų – 24 ha, Jurbarko – 40 ha, Kuršėnų – 37&nbspha, Rokiškio – 32 ha, Tauragės – 41 ha, Telšių – 54 ha. Iš viso 275 ha. Didžioji dalis likusių urėdijų pagrindinius kirtimus vykdė neviršydamos nustatytos normos ± 10 ha ribose.

Mažiau nustatytos normos 2011 metais iškirsta pušynų 307 ha, beržynų 298 ha, eglynų 201 ha, juodalksnynų 159 ha, ąžuolynų 27 ha. Tokiu būdu buvo pilnai kompensuotas 2010 m. gruodžio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-998 kirtimų normos padidinimas 2010 m., siekiant likviduoti škvalo padarinius. Leistas iškirsti plotas viršytas drebulynuose ir baltalksnynuose atitinkamai 10 ir 5 ha.

Iš viso pagrindiniai kirtimai 2011 m. buvo atlikti 11420 ha plote, iš jų plynai nukirstas 9012 ha plotas. Neplynais kirtimais iškirsta 21,1% bendro ploto ir 10,7 bendro tūrio. Ne mažiau 30 % ploto ar 15% tūrio neplynais kirtimais kirto Alytaus, Druskininkų, Nemenčinės, Šalčininkų, Tauragės, Tytuvėnų, Telšių, Vilniaus ir Zarasų miškų urėdijos (1 lent.).

Bendras visų brandžių medynų tūris 1 ha ir iškirstų 2011 m medynų (291 m³) sutapo, o plynai nukirstų – tik 2 m³ buvo mažesnis už visų brandžių medynų 1 ha tūrio vidurkį, kas rodo, jog vidutiniškai visi iškirsti medynai pasiskirsto gana tolygiai tarp medynų su mažesniais ir didesniais nei vidutinis medynų tūriais. Kertamų brandžių medynų vidutinis tūris viršija bendrą brandžių medynų tūrį daugiau nei 5% Kaišiadorių, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Varėnos ir Vilniaus miškų urėdijose.

Iškirstame plynais kirtimais plote biologinei įvairovei buvo palikta 115 283 m³ arba 4,1% stiebų medienos, t. y. 4,2 tūkst. m³ daugiau, lyginant su 2010 m. Kiekviename plynai iškirstame 1 ha plote biologinei įvairovei vidutiniškai buvo paliekama 13 m³/ha stiebų. Paliekamas stiebų tūris atskirose urėdijose kinta nuo 4 iki 21 m³/ha. Iki 8 m³/ha (2-3% viso tūrio) paliekama Dubravos, Ignalinos miškų urėdijose. 17 m³/ha ir daugiau (5-6%) stiebų tūrio biologinei įvairovei paliekama Kėdainių, Nemenčinės, Rokiškio, Šakių, Tytuvėnų ir Zarasų miškų urėdijose. Vidutinis urėdijų iškirsto ir miškotvarkos nustatyto stiebų tūrio skirtumas sudaro 2%. Daugiau nei 5% mažesnis tūris kirtimo metu lyginant su miškotvarkos nustatytu buvo rastas Alytaus (8%), Kauno (11%), Kretingos (5%), Prienų (22%), Pakruojo (11%), Marijampolės (7%), Radviliškio (10%), Rietavo (11%), Šilutės (9%), Tauragės (7%), Valkininkų (7%), Varėnos (25%), Telšių (8%) miškų urėdijose. Daugiau nei 5% didesnis kirtimo metu, lyginant su miškotvarkos nustatytu, tūris rastas Nemenčinės (10%) ir Rokiškio (6%) miškų urėdijose. Didžioji dalis kirtimų su mažesniais, nei nustatyti miškotvarkos metu, tūriais, gauti 2008 m. škvalo pažeistų urėdijų miškuose. Gerokai sumažėjo urėdijų skaičius su didesniu iškirstų medynų tūriu nei yra gaunama pagal miškotvarkos duomenis, tai irgi siejasi su škvalo pažeidimais.

Palyginę plynais kirtimais iškirstuose medynuose pagamintos prekinės medienos kiekį su SMI 2010 m. aktualizuotu tūriu, nustatėme 84,2% prekinės medienos išeigos procentą (sumažėjo 1,2% lyginant su 2010 m.), atskirose urėdijose kintantį nuo 67,4% iki 99,7%. Įvertinę teorinę prekinės medienos išeigą bei paliekamų biologinės įvairovės medžių tūrį nustatėme labiausiai tikėtiną prekinės medienos išeigos koeficientą vidutiniškai lygų 80%. Tik keliose urėdijose prekinės medienos išeiga, skaičiuojant nuo SMI 2010 m. brandžių medynų tūrio nesiekia 80% (Kupiškio 77%, Švenčionėlių ir Radviliškio, Panevėžio po 79%, Prienų - 67%, Rietavo - 75%, Valkininkų - 71%, Varėnos - 75%). Didžioji dalis šių urėdijų miškų buvo pažeisti 2010-08-08 škvalo, kas atsiliepė į po to pagamintos medienos prekinę išeigą. Dalyje urėdijų gauta didesnė nei 90 procentų prekinės medienos išeiga (Anykščių - 91%, Biržų - 94%, Druskininkų - 91%, Dubravos - 100%, Nemenčinės - 91%, Šakių - 90%, Ukmergės - 95%, Vilniaus - 95%). Didesnė už normatyvinį prekinės medienos išeiga urėdijose rodo atitinkamą tūrio, su kuriuo lyginamas gautas prekinės medienos tūris, nepakankamą tikslumą, dažniausiai jo sumažinimą. Dėl šios priežasties iškirstą prekinės medienos tūrį palyginome su objektyviai, atrankinės inventorizacijos būdu, nustatytu brandžių medynų tūriu. Šiuo metu aštuonių urėdijų brandūs medynai yra inventorizuoti atrankos metodu, kas leidžia objektyviai vertinti šių medynų panaudojimą, nustatant prekinės medienos išeigą.

2010 m. plyno kirtimo biržių 1 ha buvo pagaminta vidutiniškai 245 m³/ha prekinės medienos, kas sudaro 71,2% nuo brandžių medynų tūrio (344 m³/ha pagal NMI 2010) arba 71,7%, atsižvelgus į tai, jog buvo kertami kiek blogesni brandūs medynai (289 m³/ha) nei vidutiniai (291 m³/ha). Sulyginę pagamintą plyno kirtimo biržėse prekinės medienos tūrį su 2008-2011 m. atrankiniais metodais, nustatytu brandžių medynų stiebų tūriu, nustatėme prekinės medienos tūrio išeigą 68,7% (Trakų) – 79,6% (Jonavos) – intervale. Būtina pažymėti, jog nežiūrint neaukštos bendros prekinės medienos išeigos Trakų ir Nemenčinės miškų urėdijose, ji yra pakankamai aukšta ir artima normatyvinei pušynuose. Pušynai Nemenčinės miškų urėdijos pagrindiniuose kirtimuose sudaro 59 proc., prekinės medienos išeiga – 77 proc., Trakų miškų urėdijoje – 46 proc. ir išeiga 80 proc. Bendrą prekinės medienos išeigą mažina žema išeiga lapuočių medynuose. Akivaizdu, jog kai kurios urėdijos yra pasiekusios bendrą prekinės medienos išeigą, artimą normatyvinei, naudojant objektyvius brandžių medynų apskaitos duomenis (Jonavos – 79,6%, Kazlų Rūdos – 75,9%, Ukmergės – 78,6%). 8 urėdijose, kurių brandūs medynai 2008-2011 m. buvo inventorizuoti atrankos metodu (brandžių medynų tūris kinta nuo 314 iki 380 m³/ha, vidutiniškai lygus 352 m³/ha) pasiekta vidutinė prekinės medienos 74,4% išeiga. Likusiose 34 urėdijose, kuriose brandžių medynų tūris pagal NMI 2010 m. duomenis įvertintas 342 m³/ha pasiektas 70,3% prekinės medienos išeiga t. y. 4,1 proc. punkto mažiau.

2011 m. plyno kirtimo biržėse iškirstas prekinės medienos tūris kinta nuo 211-216 m³/ha (Joniškis, Radviliškis, Rietavas, Šiauliai, Kupiškis) iki 271-329 m³/ha (Ignalina, Kaišiadorys, Ukmergė, Marijampolė), t. y. 118 m³/ha diapazone. Smarkiai sumažėjusį (Valkininkai – 182, Varėna – 211, Prienai – 217 m³/ha) arba smarkiai padidėjusį (Kaišiadorys – 278, Dubrava – 329) likvidinės medienos kiekį 2010-08-08 škvalo pažeistuose miškuose reikia priskirti medienos apskaitos ypatumams kertamose biržėse tvarkant škvalo padarinius. Visumoje 2009-2011 m. laikotarpyje stebima labai stabili likvidinės medienos išeiga. Atskirose urėdijose galime išskirti likvidinės medienos plynuose kirtimuose didėjimo (>5% per tris metus) tendencijas (Kuršėnai, Telšiai, Utena, Ignalina, Ukmergė, Vilnius). Likvidinės medienos tūrio mažėjimo tendencijas jei ir galima būtų išskirti atskirose urėdijose, tai jos daugiau yra atsitiktinio pobūdžio, susiję su škvalo pažeidimais ir pan. Galima daryti išvadą, jog 2010-2011 m. kirtimai tvarkant škvalo pažeistus miškus įtakojo likvidinės medienos išeigos, nors ir nežymų, bet mažėjimą.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
743902580 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"433","type":"x","order":"6","pct":36.049999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"163","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"126","type":"x","order":"4","pct":10.49,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"155","type":"x","order":"3","pct":12.91,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"271","type":"x","order":"2","pct":22.559999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"53","type":"x","order":"1","pct":4.4100000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.