Miškų kontrolės skyrius

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

 • vykdyti valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;
 • konsultuoti miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • organizuoti deleguotų funkcijų, susijusių su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau EŽŪOGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) priemonėmis, vykdymą.

Skyriaus funkcijos:

 • organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;
 • organizuoja teritorinių poskyrių veiklą, ir juos kontroliuoja;
 • atlieka miškų urėdijų miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę miškų kontrolę;
 • taiko poveikio priemones už miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos ir kitus teisės aktų pažeidimus, teikia ieškinius ir pretenzijas dėl žalos aplinkai atlyginimo;
 • organizuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;
 • konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybinei miškų kontrolei, panaudojimo;
 • pagal kompetenciją rengia instrukcijas, rekomendacijas, reglamentus ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, parengia atsakymus, rūpinasi, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, užtikrinant Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • tvarko Skyriaus dokumentus ir bylas, rengia kasmetines darbų įvykdymo ataskaitas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

Biržių ir neteisėtų kirtimų tūrių apskaičiuotų iš kelmų, barelių parametrų skaičiavimo programa forma_kelmai.exe

Aprašymas: Birziu_skaic.DOC

Versijos data: 2018-01-03

Platinamas failas: birze.zip 10MB

Instaliacija: Išarchyvuoti, paleisti Setup.exe
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1870727579 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"112","type":"x","order":"6","pct":44.619999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"36","type":"x","order":"5","pct":14.34,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"30","type":"x","order":"4","pct":11.949999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"20","type":"x","order":"3","pct":7.9699999999999998,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"45","type":"x","order":"2","pct":17.93,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"8","type":"x","order":"1","pct":3.1899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Valstybinės miškų tarnybos 2019 metų ūkio subjektų veiklos patikrinimų planas (.pdf)

Valstybinės miškų tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, taisyklės (.pdf)
Ūkio subjektų veiklos patikrinimų pažymų formos su kontroliniais klausimynais (.pdf)

Veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną, stebėsenos organizacijų stebėjimo ir veiklos patikrinimų tvarkos aprašas (.pdf)

Prašymas dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų (.doc)

Valstybinės miškų tarnybos pažeidimų priskyrimo mažareikšmiams tvarkos aprašas (PDF)

Aplinkos ministerijos žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašas (PDF)