Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkinę veiklą miškuose:

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671;

Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223;

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000 07 18 įstatymu Nr. VIII-1864;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743;

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968;

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869;

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, 1997 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 799;

Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, LR vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1578;

Miško kirtimų taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79;

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055;

Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569;

Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406;

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199;

Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144;

Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631;

Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodika, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230;

Privataus miško žemės sklypų patikrinimo pažymų ir lentpjūvių patikrinimų planavimo metodika, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu 49-19-V;

Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodika, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-249;

Valstybinės miškų tarnybos pažeidimų priskyrimo mažareikšmiams tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu 269-16-V;

Valstybinės miškų tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, taisyklės, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu 87-12-V;

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V;

Valstybinės miškų tarnybos nuostatai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“;

Lankymosi miške taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. D1-849;

Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-823;

Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 272;

Neteisėtu medienos, miško išteklių įsigijimu ir neteisėtu gyvūnų sumedžiojimu įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. D1-170;

Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634;

Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1102113667 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...