Logo

Miškų sanitarinę apsaugą ir augalų apsaugos produkų naudojimą miškuose reglamentuojantys teisės aktai

Svarbi informacija:
- jei atsirado pakeitimų nurodytuose teisės aktuose, turi būti taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos;
- gali būti šias sritis reglamentuojančių nepaminėtų teisės aktų.

ES teisės aktai

 

Lietuvos teisės aktai

Įstatymai

 • Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2003, Nr. 123-5593; 2005, Nr. 32-977; 2009, Nr. 54-2137; 2010, Nr. 145-7431; 2011, Nr. 136-7744)
 • Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162)
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902; 2012, Nr. 53-2642)
 • Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200)

Vyriausybės nutarimai

 • Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa (Žin., 2012, Nr. 61-3058)
 • Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, 22-652; 1996, Nr. 2-43)
 • Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (Žin. 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606; 2011, Nr. 67-3171)
 • Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (Žin., .... , Nr. ...-....)

Ministrų įsakymai

 • Miško sanitarinės apsaugos taisyklės (Žin., 2007, Nr. 42-1596; 2010, Nr. 89-4724; 2012, Nr. 1-37)
 • Miško kirtimų taisyklės (Žin., 2010, Nr. 14-676; 2011, Nr. 30-1412)
 • Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės (Žin., 2012, Nr. 100-5108)
 • Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklės (Žin., 2012,Nr. 91-4730)
 • Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 74-2843)
 • Mažais plotais auginamų augalų sąrašas (Žin., 2011, Nr. 48-2317)
 • Augalų apsaugos planas (Žin., 2012, Nr. 76-3970)
 • Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašas (Žin., 2011, Nr. 9-416)
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 81-3503)
 • Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065; Nr. 675-2721)
 • Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501)
 • Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės (Žin., 2001, Nr. 83-2906; 2009, Nr. 24-981)
 • Lietuvos higienos norma HN 44:2006 “Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra” (Žin., 2006, Nr. 81-3217; 2010, 41-1998)
 • Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 165-7882)
 • Augalų apsaugos produktų vertinimo ir sprendimų dėl jų registravimo priėmimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 70-2451)
 • Augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos yra mikroorganizmai, vertinimo ir sprendimų dėl jų registravimo priėmimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 35-1270)
 • Dėl leidimo atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus (Žin., 2010, Nr. 111-5674)

Generalinės miškų urėdijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo įsakymai

 • Įsakymas 2007-12-12 Nr. 1B-300 “Dėl abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos” (Žin., 2008, Nr. 5-203)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
16905001 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"401","type":"x","order":"6","pct":37.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"146","type":"x","order":"5","pct":13.77,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"117","type":"x","order":"4","pct":11.039999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"114","type":"x","order":"3","pct":10.75,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"232","type":"x","order":"2","pct":21.890000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"50","type":"x","order":"1","pct":4.7199999999999998,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...