Pagrindinės Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus (toliau – MŪPS) veiklos kryptys 2019 metams:
1. Kraštovaizdžio formavimo kirtimų kontrolė.
2. Vykdomos ūkinės veiklos kontrolė rekreaciniuose miškuose.

VALSTYBINIŲ IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ KONTROLĖS PRIEŽIŪRA IR JOS REZULTATAI 2019 METAIS

Užtikrinant valstybinę miškų kontrolę šalies miškuose MŪPS (centro) specialistų darbų rezultatai:
1. Suteikta metodinė pagalba ir patikrinta 16 regionuose dirbančių specialistų veikla vykdant valstybinę privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę bei derinant privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektus.
2. Išanalizuota ir suderinta 11 VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) bei savivaldybių miškų vidinės miškotvarkos projektų ir jų papildymų.
3. Atlikti 8 neplaniniai patikrinimai pagal gautus pranešimus, kuriuose nurodoma, kad pažeidimus galimai padarė VMT MŪPS regionuose dirbantys specialistai.
4. Vykdytos neplaninės užduotys pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro pavedimus:

a. sustiprinta kontrolė rekreacinėse teritorijose esančiuose miškuose (32 reidai, informacija pateikta Aplinkos ministerijai (toliau – AM) 2019-03-15, raštu R2-582);
b. miško apsaugos kontrolė miškuose ir teritorijose besiribojančiose su miškais, kuriuose yra didelė tikimybė kilti gaisrams (18 reidų, informacija teikta VMU el. paštu);
c. miško sanitarinės apsaugos prevencijos ir kontrolės sustiprinimas (patikrinta 424 valdos, informacija patiekta AM 2019-10-10 raštu Nr. R2-2079);
d. atlikti patikrinimai 5 VMU regioniniuose padaliniuose dėl medienos apskaitos patikrinimo (informacija AM pateikta 2019-08-02 raštu Nr. R2-1625);
5. MŪPS centro specialistų susirašinėjimai ir atsakymai:
a. įvairioms institucijoms ir pareiškėjams parašyta 87 raštai, tame tarpe išnagrinėta ir atsakyta į skundus;
b. elektroniniu paštu susirašinėta su kitomis valstybinėmis institucijomis miškų kontrolės klausimais, viso parašyta daugiau nei 150 elektroninių laiškų;
c. atsakyta į 70 piliečių paklausimų, pateiktų elektroniniu paštu arba per VMT tinklapį.


6. Užtikrinant derinimui pateiktų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų kontrolę ir išduodamų leidimų kirsti mišką miško savininkams teisėtumą, įvertinti 2 regionuose dirbančių patarėjų atlikti specialistų patikrinimai.
7. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atlikti 8 VMU regioninių padalinių (nuo 2019 m. sausio 1 d. – 6 padaliniai) patikrinimai. Po patikrinimų 19 miškų urėdijų pareigūnai nubausti administracinėmis baudomis.
8. Teiktos 230 konsultacijos miško savininkams, teritorinių poskyrių ir kitiems specialistams.
9. Kiekvieną ketvirtį atliktas regionuose dirbančių specialistų pasiektų rezultatų apibendrinimas ir analizė, išvados pateiktos VMT vadovybei, rezultatai aptarti darbuotojų susirinkimuose.
10. Visiems MŪPS specialistams ir patarėjams buvo organizuoti medynų inventorizacijos mokymai bei praktiniai užsiėmimai miške.
11. Organizuoti mokymai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo bei kibernetinės saugos klausimais.
12. Patalpinta 10 straipsnių VMT interneto svetainėje, dalyvauta 2 televizijos/radijo laidose.


Valstybinių ir privačių miškų kontrolės priežiūra ir jos rezultatai regionuose dirbančių specialistų:
1. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atliktas 1 VMU regioninio patikrinimas, 11 savivaldybių ir 16 kitų valdytojų miškų patikrinimai.
2. Privačiuose miškuose atlikti 289 planiniai ir 654 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai;
3. Atlikta 1726 patikrinimų vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tame tarpe buvo atliktas 704 želdinių kokybės įvertinimas 2394 ha plote;
4. Patikrinta 2634 biržių atrėžimo kokybė prieš išduodant leidimus kirsti mišką ir 981 vnt. prieš suderinant pranešimus apie ketinimą kirsti mišką.
5. Miške patikrinus privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybę, suderinti 2780 projektai.
6. Organizuoti 365 prevenciniai reidai galimoms miško pažaidoms išaiškinti.
7. Patikrinta kirtimų kokybė 3062 vnt.
8. Patikrintos 446 lentpjūvės.
9. Patikrinta 759 vnt. LR miškų valstybės kadastre registruotų aikščių, kuriuose galimai sunaikintas miškas.
10. Išduota leidimų kirsti mišką: valstybinių miškų valdytojams – 3518 vnt., privačių miškų savininkams – 8422 vnt..
11. Gauta ir išnagrinėta 12479 pranešimai apie ketinimą kirsti mišką privačiuose miškuose.
12. 2019 metais organizuoti 80 susitikimų su vietos gyventojais ir konsultuota 33075 privačių miškų savininkai.
13. Išnagrinėta ir atsakyta 669 pareiškimų ir skundų.
14. 2019 metais rajoninėje spaudoje buvo paskelbti 27 straipsniai ir 14 informacinių pranešimų VMT interneto svetainėje, dalyvauta 3 televizijos ir radijo laidose.
15. Pagal miško pažaidų ataskaitą (MŪ-11) už 2019 metus Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus valstybiniai miškų pareigūnai per 2019 metus nustatė 66 neteisėtų miško kirtimų atvejus, kurių metu iškirsta 1566 m3 medienos. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 1361 m3 (išaiškinamumas 87%). Iš jų, privačiuose miškuose nustatyti 55 neteisėtų miško kirtimo atvejai, iškirsta 1464 m3 medienos. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 1344 m3 (išaiškinamumas 92%). Valstybiniuose miškuose nustatyti 11 neteisėtų miško kirtimų atvejai, nustatytas iškirstos medienos tūris 101 m3. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 16 m3 (išaiškinamumas 15%).
16. Neteisėtais kirtimais valstybiniuose ir privačiuose miškuose padaryta 269 tūkst. EUR žala aplinkai. Išaiškinta – 168 tūkst. EUR.
17. Einamaisiais metais pateikta pretenzijų atlyginti aplinkai padarytą žalą 176 tūkst. EUR, ataskaitos pildymo dienai liko neišieškotos žalos aplinkai 97 tūkst. EUR.
18. Už neteisėtus miško kirtimus administracine tvarka nubausti 49 asmenys, skirta baudų už 7,8 tūkst. EUR, už kitus LR Miškų įstatymo pažeidimus nubausti 225 asmenys, skirta baudų už 8,6 tūkst. EUR.

Pagrindinės veiklos kryptys 2020 metams:
1. LR miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriuose galimai sunaikintas miškas, tikrinimas.
2. Miškų ūkinės veiklos priežiūros kontrolės sustiprinimas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1069756311 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...