Pagrindinės veiklos kryptys 2017 metams:

 1. Želdinių, įveistų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą, finansuojamą ES lėšomis kokybės vertinimas.
 2. Miškų pareigūnų mokymas ir valstybinės miškų kontrolės techninių pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas.
 3. Privačių miškų savininkų konsultavimas ir ryšių su visuomene stiprinimas.

 

VALSTYBINIŲ IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ KONTROLĖS PRIEŽIŪRA IR JOS REZULTATAI 2017 METAIS

 

Užtikrinant efektyvią valstybinę miškų kontrolę šalies miškuose:

 1. Suteikta metodinė parama ir patikrinta 20 teritorinių poskyrių specialistų veikla vykdant valstybinę privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę bei derinant privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektus;
 2. Patikrinta 21 ir suderinta 20 valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projektų ir jų papildymų;
 3. Atlikti 35 neplaniniai patikrinimai pagal gautus pranešimus, kuriuose nurodoma, kad pažeidimus galimai padarė teritorinių poskyrių specialistai;
 4. Įvairioms institucijoms ir pareiškėjams parašyti 149 raštai, tame tarpe išnagrinėta ir atsakyta į 32 skundus;
 5. Elektroniniu paštu susirašinėta su kitomis valstybinėmis institucijomis miškų kontrolės klausimais, viso parašyta apie 150 elektroninių laiškų;
 6. Atsakyta į 92 piliečių paklausimus, pateiktus elektroniniu paštu arba per VMT tinklapį;
 7. Išnagrinėta ir patikrinta 470 gautų automatinių pranešimų apie galimai neteisingai parengtą atrėžimo medžiagą leidimų kirsti mišką išdavimui arba pranešimų apie ketinimus kirsti mišką derinimui;
 8. Kiekvieną ketvirtį atliktas poskyrių veiklos ir pasiektų rezultatų apibendrinimas ir analizė, išvados pateiktos VMT vadovybei, rezultatai aptarti susirinkimuose;
 9. Visiems teritorinių poskyrių vedėjams ir specialistams buvo organizuotas korupcijos prevencijos seminaras;
 10. 70 Miškų kontrolės skyriaus pareigūnų buvo aprūpinti didelio pravažumo visureigiais ir darbo įrankių komplektais, skirtais miškų kontrolei vykdyti;
 11. Visiems Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių pareigūnams buvo organizuoti praktiniai seminarai įveistų miško želdinių/žėlinių kokybės vertinimo klausimais;
 12. Visiems Miškų kontrolės skyriaus ir teritorinių poskyrių pareigūnams buvo organizuoti seminarai Administracinių nusižengimų kodekso taikymo klausimais;
 13. Visiems Miškų kontrolės skyriaus ir teritorinių poskyrių pareigūnams buvo organizuotas seminaras Informacinio saugumo klausimais;
 14. Visiems Miškų kontrolės skyriaus ir teritorinių poskyrių pareigūnams buvo organizuotas seminaras korupcijos prevencijos ir viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje klausimais.

 

Valstybinių ir privačių miškų kontrolės priežiūra ir jos rezultatai:

 

 1. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atlikti 11 miškų urėdijų planiniai patikrinimai bei neplaniniai patikrinimai 25 miškų urėdijose, 7 savivaldybėse ir atlikta 11 kitų valdytojų miškų patikrinimai. Po patikrinimų 36 miškų urėdijų pareigūnai nubausti administracinėmis baudomis ir 26 drausminėmis nuobaudomis;
 2. Privačiuose miškuose atlikti 365 planiniai ir 632 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai;
 3. Atlikta 2311 patikrinimų vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tame tarpe buvo atliktas 1181 želdinių kokybės įvertinimas 3290 ha plote. Teritorinių poskyrių vedėjai atliko pakartotinius patikrinimus 151 sklype 378 ha plote ir įvertino specialistų vykdytus želdinių kokybės įvertinimus;
 4. Patikrinta 3706 biržių atrėžimo kokybė prieš išduodant leidimus kirsti mišką ar suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką. Už trūkumus atrėžiant biržes, nubausta 12 miškininkų specialistų;
 5. Miške patikrinus parengimo kokybę, suderinti 3039 privačių miškų individualūs miškotvarkos projektai. Už nustatytus pažeidimus rengiant miškotvarkos projektus, 6 projektų autoriai nubausti administracinėmis baudomis;
 6. Organizuoti 266 reidai miško pažaidoms išaiškinti;
 7. Už savalaikį miško neatkūrimą, miško sanitarinių ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimus bei kitas miško pažaidas administracinėmis baudomis nubausti 253 asmenys;
 8. Patikrintos 228 lentpjūvės. Už medienos apskaitos ir sanitarinių taisyklių pažeidimus nubausti 5 asmenys;
 9. Po patikrinimų nustačius pažeidimus, pateikti 96 nurodymai trūkumams pašalinti, metų bėgyje 54 iš jų įvykdyti;
 10. Išduota leidimų kirsti mišką: valstybinių miškų valdytojams – 2049 vnt., privačių miškų savininkams – 8333 vnt.;
 11. Gauta ir išnagrinėta 14273 pranešimai apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose;
 12. 2017 metais organizuoti 103 susitikimai su vietos gyventojais ir konsultuota 39500 privačių miškų savininkų;
 13. 2017 metais rajoninėje spaudoje buvo paskelbti 47 straipsniai apie ūkininkavimą privačiuose miškuose, dalyvauta 13 televizijos ir radijo laidų;

 

Pagrindinės veiklos kryptys 2018 metams:

 

 1. Ugdymo kirtimų kontrolė.
 2. Privačių miškų savininkų konsultavimas ir ryšių su visuomene stiprinimas.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
294071259 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"112","type":"x","order":"6","pct":44.619999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"36","type":"x","order":"5","pct":14.34,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"30","type":"x","order":"4","pct":11.949999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"20","type":"x","order":"3","pct":7.9699999999999998,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"45","type":"x","order":"2","pct":17.93,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"8","type":"x","order":"1","pct":3.1899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...