Pagrindinės veiklos kryptys 2018 metams:

 1. Ugdymo kirtimų kontrolė.
 2. Privačių miškų savininkų konsultavimas ir ryšių su visuomene stiprinimas.

 

VALSTYBINIŲ IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ KONTROLĖS PRIEŽIŪRA IR JOS REZULTATAI 2018 METAIS

 

Užtikrinant efektyvią valstybinę miškų kontrolę šalies miškuose:

 1. Suteikta metodinė parama ir patikrinta 16 teritorinių poskyrių specialistų veikla vykdant valstybinę privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę bei derinant privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektus;
 2. Patikrinta 19 ir suderinta 14 valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projektų ir jų papildymų;
 3. Atlikti 34 neplaniniai patikrinimai pagal gautus pranešimus ir 3 kuriuose nurodoma, kad pažeidimus galimai padarė teritorinių poskyrių specialistai, dalyvauta 2 VMT direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;
 4. Įvairioms institucijoms ir pareiškėjams parašyti 147 raštai, tame tarpe išnagrinėta ir atsakyta į 35 skundus;
 5. Elektroniniu paštu susirašinėta su kitomis valstybinėmis institucijomis miškų kontrolės klausimais, viso parašyta apie 160 elektroninių laiškų;
 6. Atsakyta į 38 piliečių paklausimus, pateiktus elektroniniu paštu arba per VMT tinklapį;
 7. Išnagrinėta ir patikrinta 420 gautų automatinių pranešimų apie galimai neteisingai parengtą atrėžimo medžiagą leidimų kirsti mišką išdavimui arba pranešimų apie ketinimus kirsti mišką derinimui;
 8. Užtikrinant derinimui pateiktų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų kontrolę ir išduodamų leidimų kirsti mišką miško savininkams teisėtumą, įvertinti 2 teritorinių poskyrių vedėjų atlikti patikrinimai;
 9. Atlikti 10 rajonuose dirbančių specialistų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų derinimo procedūrų laikymosi bei derinimo kokybės, patikrinimai;
 10. Atlikti 7 VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių patikrinimai;
 11. Teiktos 123 konsultacijos miško savininkams, teritorinių poskyrių ir kitiems specialistams;
 12. Kiekvieną ketvirtį atliktas poskyrių veiklos ir pasiektų rezultatų apibendrinimas ir analizė, išvados pateiktos VMT vadovybei, rezultatai aptarti susirinkimuose;
 13. Visiems teritorinių poskyrių vedėjams ir specialistams buvo organizuoti kibernetinio saugumo ir korupcijos prevencijos seminarai;
 14. Paskelbta 5 straipsniai VMT interneto svetainėje, dalyvauta 3 televizijos laidose.

 

Valstybinių ir privačių miškų kontrolės priežiūra ir jos rezultatai:

 

 1. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atlikti 7 VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių planiniai patikrinimai bei 1 neplaninis patikrinimas, 8 savivaldybių ir kitų valdytojų miškų patikrinimai. Po patikrinimų 31 miškų urėdijų pareigūnai nubausti administracinėmis baudomis;
 2. Privačiuose miškuose atlikti 373 planiniai ir 517 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai;
 3. Atlikta 2118 patikrinimų vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tame tarpe buvo atliktas 1019 želdinių kokybės įvertinimas 3038 ha plote;
 4. Patikrinta 2623 biržių atrėžimo kokybė prieš išduodant leidimus kirsti mišką ir 1460 vnt. prieš suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką. Už trūkumus atrėžiant biržes, nubausta 10 miškininkų specialistų;
 5. Miške patikrinus privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybę, suderinti 3291 projektai. Už nustatytus pažeidimus rengiant miškotvarkos projektus, 3 projektų autoriai nubausti administracinėmis baudomis;
 6. Organizuoti 336 reidai miško pažaidoms išaiškinti;
 7. Už savalaikį miško neatkūrimą, miško sanitarinių ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimus bei kitas miško pažaidas administracinėmis baudomis nubausti 324 asmenys;
 8. Patikrinta ugdomųjų kirtimų kokybė 2087 vnt.
 9. Patikrintos 216 lentpjūvės;
 10. Po patikrinimų nustačius pažeidimus, pateikti 118 nurodymai trūkumams pašalinti, metų bėgyje 80 iš jų įvykdyti;
 11. Patikrinta LR miškų valstybės kadastre registruotų aikščių, kuriuose galimai sunaikintas miškas 565 vnt.;
 12. Išduota leidimų kirsti mišką: valstybinių miškų valdytojams – 2991 vnt., privačių miškų savininkams – 9952 vnt.;
 13. Gauta ir išnagrinėta 14837 pranešimai apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose;
 14. 2018 metais organizuoti 101 susitikimai su vietos gyventojais ir konsultuota 38246 privačių miškų savininkai;
 15. Išnagrinėta ir atsakyta 500 pareiškimų ir skundų;
 16. 2018 metais rajoninėje spaudoje buvo paskelbti 31 spaudoje ir 9 VMT interneto svetainėje straipsniai apie ūkininkavimą privačiuose miškuose, dalyvauta 3 televizijos ir radijo laidų;

 

Pagrindinės veiklos kryptys 2019 metams:

 

 1. Kraštovaizdžio formavimo kirtimų kontrolė.
 2. Vykdomos ūkinės veiklos kontrolė rekreaciniuose miškuose.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
841475524 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"191","type":"x","order":"6","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"55","type":"x","order":"5","pct":13.06,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"48","type":"x","order":"4","pct":11.4,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"36","type":"x","order":"3","pct":8.5500000000000007,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":18.050000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...