Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 96-4075, i. k. 109301MISAK00D1-464

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL MIŠKO GENETINIŲ IŠTEKLIŲ, SĖKLŲ IR SODMENŲ TARNYBOS, MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TARNYBOS, VALSTYBINĖS MIŠKOTVARKOS TARNYBOS IR VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS REORGANIZAVIMO

2009 m. rugpjūčio 3 d. Nr. D1-464
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) Antrosios knygos VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322) ir Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr. 46-1120):
1. Reorganizuoju nuo 2010 m. sausio 1 d. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybą, Miško sanitarinės apsaugos tarnybą ir Valstybinę miškotvarkos tarnybą sujungimo būdu, ir Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją skaidymo ir sujungimo būdu (atskiriant Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyrių ir sujungiant jį su reorganizuojamomis Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ir Valstybine miškotvarkos tarnyba) įsteigiant naują biudžetinę įstaigą Valstybinę miškų tarnybą.
2. Tvirtinu Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo projektą (sąlygas) (toliau – Reorganizavimo projektas) (pridedama).
3. Tvirtinu Valstybinės miškų tarnybos nuostatus (pridedama).
4. Sudarau šios sudėties Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo komisiją reorganizavimo projektui įgyvendinti (toliau – Reorganizavimo komisija):
Valdas Vaičiūnas – Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius, komisijos pirmininkas;
Donatas Dudutis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Daiva Brazauskienė – Valstybinės miškotvarkos tarnybos vyriausioji specialistė (juristė);
Kęstutis Česnavičius – Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos viršininkas;
Andrius Kuliešis – Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius;
Ramūnas Lydis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Danutė Mačiokaitė – Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus vedėja;
Irena Sabaliūtė – Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyriaus vedėja;
Raimondas Sakalauskas – Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Paulius Zolubas – Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktorius.
5. Įpareigoju Reorganizavimo komisiją:
5.1. Reorganizavimo projektą ne vėliau kaip pirmą jo viešo paskelbimo dieną pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
5.2. užtikrinti reorganizavimo projekto įgyvendinimą laiku;
5.3. formuojant 2010 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos biudžetą, numatyti reikalingas lėšas;
5.4. iki 2009 m. gruodžio 28 d. pateikti aplinkos ministrui informaciją apie reorganizavimo projekto įgyvendinimą;
5.5. pranešti nustatyta tvarka kreditoriams informaciją raštu apie Reorganizavimo projektą.
6. Pavedu Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Personalo skyriaus vedėjui Krizantui Liaudanskiui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, pranešti Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos viršininkui K. Česnavičiui, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriui P. Zolubui ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriui A. Kuliešiui apie jų pareigybių panaikinimą.
7. Pavedu Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos viršininkui K. Česnavičiui, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriui P. Zolubui ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriui A. Kuliešiui:
7.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka, pranešti savo vadovaujamų įstaigų valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams apie numatomą darbo sąlygų pasikeitimą arba atleidimą iš darbo;
7.2. iki 2009 m. spalio 5 d. savo vadovaujamose įstaigose atlikti finansinės atskaitomybės ir materialinio aprūpinimo auditą.
8. Pavedu Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui Raimondui Sakalauskui, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka, pranešti Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus valstybės tarnautojams ir kitiems šio skyriaus darbuotojams apie numatomą darbo sąlygų pasikeitimą arba galimą atleidimą iš darbo.
9. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleriui iki 2009 m. gruodžio 15 d. organizuoti konkursą dėl Valstybinės miškų tarnybos vadovo priėmimo į pareigas.
10. Nustatau, kad šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.
11. Pripažįstu netekusiais galios 2010 m. sausio 1 d.:
11.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. D1-4 „Dėl Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-162);
11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. D1-163 „Dėl Valstybinės miškotvarkos tarnybos struktūros patvirtinimo“;
11.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. D1-339 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos tarnybos organizacinės struktūros patvirtinimo“;
11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. D1-540 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos organizacinės struktūros patvirtinimo“.


APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2009 m. liepos 31 d. raštu Nr. (1.16-0203)-5K-09121085-6K-0907669

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464

MIŠKO GENETINIŲ IŠTEKLIŲ, SĖKLŲ IR SODMENŲ TARNYBOS, MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TARNYBOS, VALSTYBINĖS MIŠKOTVARKOS TARNYBOS IR VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS REORGANIZAVIMO PROJEKTAS (SĄLYGOS)

1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo projektas (sąlygos) (toliau – Projektas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsteigtų biudžetinių įstaigų Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos reorganizavimą sujungimo būdu, ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimą skaidymo ir sujungimo būdu (atskiriant Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyrių ir sujungiant jį su reorganizuojamomis Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ir Valstybine miškotvarkos tarnyba), nuo 2010 m. sausio 1 d. į Valstybinę miškų tarnybą. Projektas parengtas siekiant tobulinti Aplinkos ministerijos sistemos valstybės valdymo institucijų, įgyvendinančių joms įstatymais ir kitais teisės aktais pavestus vykdyti uždavinius ir funkcijas, darbą ir organizuoti jį atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ XV skyriaus 488 nuostatos 1.1 priemonę.
2. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) Antrosios knygos VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322) ir Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr. 46-1120), nuostatomis.
3. Reorganizuojamos įstaigos:
3.1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba:
3.1.1. adresas – Liepų g. 2, Girionių k., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika;
3.1.2. biudžetinės įstaigos kodas – 300077284, įregistravimo data – 2005 m. sausio 3 d., įregistravimo Nr. 050085;
3.1.3. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos biudžetinių lėšų sąskaitos Nr. LT20 4010 0425 0045 0890 (biudžeto lėšų), Nr. LT43 4010 0425 0042 0891 (specialiųjų lėšų), Nr. LT61 4010 0425 0049 0892 (pavedimų lėšų), Nr. LT61 4010 0425 0049 0892 (valiutinė), LT74 4010 0425 0096 0623 (kitų piniginių lėšų), Nr. LT74 4010 0425 0096 0623 (baudų) ir mokėjimo kortelė Nr. LT72 4010 0425 0176 2558 yra AB DnB NORD banke, banko kodas 40100. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo kodas – 2526.
3.2. Miško sanitarinės apsaugos tarnyba:
3.2.1. adresas – Liepų g. 2, Girionių k., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika;
3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 288784550, įregistravimo data – 2003 m. sausio 2 d., įregistravimo Nr. 068084;
3.2.3. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos biudžetinių lėšų sąskaitos – Nr. LT84 4010 0425 0000 0046 (biudžeto lėšų), Nr. LT61 4010 0425 0000 0266 (pavedimų lėšų), Nr. LT89 4010 0425 0077 9157 (specialiųjų lėšų) ir Nr. LT38 4010 0425 0087 9112 (kitų lėšų) – yra AB DnB NORD banke, banko kodas 40100. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo kodas – 2418.
3.3. Valstybinė miškotvarkos tarnyba:
3.3.1. adresas – Pramonės pr. 11A, Kaunas, Lietuvos Respublika;
3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas 188784364, įregistravimo data – 2003 m. sausio 2 d., įregistravimo Nr.075837;
3.3.3. Valstybinės miškotvarkos tarnybos biudžetinių lėšų sąskaitos – Nr. LT05 4010 0425 0007 0047 (daugiavaliutinė biudžeto lėšų), Nr. LT15 4010 0425 0006 0264 (specialiųjų lėšų), Nr. LT38 4010 0425 0003 0265 (pavedimų lėšų) ir Nr. LT72 4010 0425 0088 7036 (daugiavaliutinė kitų lėšų), mokėjimo kortelės „VISA Electron verslo“ Nr. LT90 4010 0425 0057 2529 ir virtualioji „Master Card (ERA)“ Nr. LT46 4010 0425 0180 5415 – yra banke AB DnB NORD banke, banko kodas 40100. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo kodas – 2420.
3.4. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:
3.4.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga;
3.4.2. buveinė – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius;
3.4.3. juridinio asmens kodas – 188709130;
3.4.4. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre , įregistravimo data – 1998 m. sausio 19 d.;
3.4.5. sąskaitos: projektų – AB DnB NORD bankas LT534010042400338342, pavediminė – AB DnB NORD bankas LT61 4010 0424 0009 0169, pavediminė – AB DnB NORD bankas LT65 4010 0424 0117 1647, biudžetinė – LT69 4010 0424 0001 0097, baudų – AB DnB NORD bankas LT90 4010 0424 0004 0177;
4. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo tikslas ir būdas:
4.1. Reorganizavimo tikslas – tobulinti Aplinkos ministerijos sistemos institucijų valstybinį valdymą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones, mažinant valdymo išlaidas, optimizuojant biudžetinių įstaigų skaičių, sukoncentruojant jų funkcijų atlikimą vienoje įstaigoje, racionaliai panaudojant materialinius ir finansinius išteklius pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
4.2. Reorganizavimo būdas – Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinę miškotvarkos tarnybos reorganizavimas sujungimo būdu, ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimas skaidymo ir sujungimo būdu (atskiriant Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyrių (6 pareigybės) ir sujungiant jį su reorganizuojamomis Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ir Valstybine miškotvarkos tarnyba) įsteigiant naują biudžetinę įstaigą Valstybinę miškų tarnybą. Pasibaigiantys po reorganizavimo juridiniai asmenys – Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ir Valstybinė miškotvarkos tarnyba (jų steigėja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija).
5. Reorganizavimo pagrindimas – institucinės sistemos optimizavimas ir tobulinimas, organizacinės struktūros, atitinkančios optimalų valdymo ir veiklos koordinavimo modelį su aiškiai apibrėžtais struktūrinių padalinių uždaviniais, funkcijomis ir atsakomybe, paskirstymas ir panaudojimas, administracinių valdymo kaštų sumažinimas, vieningos valstybės miškų ūkio politikos visų nuosavybės formų miškuose ir visų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės užtikrinimas. Reorganizavimo metu turės būti užtikrintas vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumas ir minimalios reorganizavimo sąnaudos.
6. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus funkcijas nuo 2010 m. sausio 1 d. vykdys Valstybinė miškų tarnyba.
7. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo metu vykdomos tokios priemonės:
7.1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus darbuotojų įspėjimas teisės aktų nustatyta tvarka apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą atleidimą:
7.1.1. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, turinčių teisės aktų nustatytų garantijų (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129, 130, 135, 138 straipsniai);
7.1.2. iki 2009 m. lapkričio 1 d. valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, neturinčių teisės aktų nustatytų garantijų (Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnis, Darbo kodekso 129, 130, 135, 138 straipsniai);
7.2. konkurso organizavimas į Valstybinės miškų tarnybos vadovo pareigas – iki 2009 m. gruodžio 15 d.;
7.3. Valstybinės miškų tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimas (perkėlimas) į pareigas nuo 2010 m. sausio 1 d.;
7.4. Kita su reorganizavimu susijusi veikla:
7.4.1. reorganizuojamų įstaigų turto inventorizavimas 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis;
7.4.2. reorganizuojamų įstaigų sudarytų sutarčių peržiūrėjimas ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimas kreditoriams apie reorganizuojamų įstaigų įsipareigojimų perdavimą naujai įstaigai Valstybinei miškų tarnybai;
7.4.3. susijusių su reorganizavimu keistinų teisės aktų projektų parengimas iki 2009 m. lapkričio 1 d.;
7.4.4. teisinė Valstybinės miškų tarnybos registracija valstybės įmonėje Registrų centre, bankuose turimų sąskaitų perregistravimas iki 2010 m. sausio 4 d.;
7.4.5. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos turto ir dokumentacijos perdavimas Valstybinei miškų tarnybai nuo perregistravimo momento;
7.4.6. reorganizuotos įstaigos iškabų, antspaudų, pažymėjimų, blankų ir kt. pagaminimas iki 2010 m. sausio 1 d.;
7.4.7. suinteresuotų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų informavimas apie reorganizuotos įstaigos rekvizitų pasikeitimus iki 2010 m. sausio 5 d.
8. Turto įvertinimas.
Reorganizuojamų Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos turtas įvertinamas pagal šių įstaigų faktinius buhalterinės apskaitos duomenis 2009 m. gruodžio 31 d.
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos valdymo organizavimo, finansinės atskaitomybės ir materialinio aprūpinimo auditas ar kiti patikrinimai nebuvo atlikti.
8.1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos valdomo turto vertė 2009 m. birželio 1 d. pagal atskaitomybės duomenis sudarė 1647 tūkst. Lt, iš šios sumos:
ilgalaikis turtas – 1528,7 tūkst. Lt,
trumpalaikis turtas – 106,0 tūkst. Lt,
materialinės atsargos – 4,1 tūkst. Lt,
piniginės lėšos – 7,0 tūkst. Lt,
debitorinis įsiskolinimas – 1,2 tūkst. Lt,
išsinuomotas ilgalaikis turtas – 0,0 tūkst. Lt ir trumpalaikis turtas – 0,0 tūkst. Lt;
8.2. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos valdomo turto vertė 2009 m. birželio 1 d. pagal atskaitomybės duomenis sudarė 1004,9 tūkst. Lt, iš šios sumos:
ilgalaikis turtas – 925,8 tūkst. Lt,
trumpalaikis turtas – 65,5 tūkst. Lt,
materialinės atsargos – 13,4 tūkst. Lt,
piniginės lėšos – 0,2 tūkst. Lt,
debitorinis įsiskolinimas – 0,0 tūkst. Lt,
išsinuomotas ilgalaikis turtas 0,0 tūkst. Lt ir trumpalaikis turtas – 0,0 tūkst. Lt;
8.3. Valstybinės miškotvarkos tarnybos valdomo turto vertė 2009 m. birželio 1 d. pagal atskaitomybės duomenis sudarė 5623,6 tūkst. Lt, iš šios sumos:
ilgalaikis turtas – 4490,4 tūkst. Lt,
trumpalaikis turtas – 283,9 tūkst. Lt,
materialinės atsargos – 2,1 tūkst. Lt,
piniginės lėšos – 783,4 tūkst. Lt,
debitorinis įsiskolinimas – 63,8 tūkst. Lt,
išsinuomotas ilgalaikis turtas – 0,0 tūkst. Lt ir trumpalaikis turtas – 0,0 tūkst. Lt.
9. Turto perėmimas.
Šio projekto 9 punkte nurodytą turtą, taip pat visus Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos archyvus, apskaitos ir finansinės atskaitomybės ir kitą dokumentaciją, atitinkamas teises ir prievoles įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nuo perregistravimo momento pagal 2009 m. gruodžio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis perima Valstybinė miškų tarnyba.
10. Reorganizuojamų įstaigų pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio fondas (su socialinio draudimo mokesčiu) iki reorganizavimo:
10.1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos pareigybių skaičius – 19 pareigybių, darbo užmokesčio fondas (su socialinio draudimo mokesčiu) – 842,5 tūkst. Lt.
10.2. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos pareigybių skaičius – 9 pareigybės, darbo užmokesčio fondas (su socialinio draudimo mokesčiu) – 460,3 tūkst. Lt.
10.3. Valstybinės miškotvarkos tarnybos pareigybių skaičius – 40 pareigybių, darbo užmokesčio fondas (su socialinio draudimo mokesčiu) – 1936,4 tūkst. Lt.
11. Planuojamos pareigybės:
Valstybinė miškų tarnyba
Administracija (vadovybė) – 3 pareigybės;
Miškų kadastro skyrius – 10 pareigybių;
Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius – 11 pareigybių;
Miškotvarkos, miško naudojimo ir miškų ūkio statistikos skyrius – 7 pareigybės;
Informatikos skyrius – 5 pareigybės;
Miško genetinių išteklių skyrius – 8 pareigybės;
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius – 6 pareigybės;
Miško sanitarinės apsaugos skyrius – 7 pareigybės;
Miškų kontrolės skyrius – 6 pareigybės;
Bendrųjų reikalų skyrius – 4 pareigybės.
Iš viso: 67 pareigybės.
12. Turto paskirstymas ir prievolių perėmimas. Po reorganizavimo Valstybinė miškų tarnyba perima šio Projekto 9 punkte nurodytą turtą, atitinkamas Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus teises ir prievoles ir užtikrina nepertraukiamą reorganizuojamų įstaigų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
13. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų priėmimas saugoti:
13.1. Perdavimo ir priėmimo aktai pasirašomi pagal 2010 m. sausio 4 d. buhalterinės apskaitos duomenis.
13.2. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos turto, archyvų ir dokumentacijos Valstybinei miškų tarnybai perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo:
13.2.1. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos: šios tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo ir Aplinkos ministerijos kancleris ar jo įgaliotas asmuo;
13.2.2. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos: šios tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir Aplinkos ministerijos kancleris ar jo įgaliotas asmuo;
13.2.3. Valstybinės miškotvarkos tarnybos: šios tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius ar jo įgaliotas asmuo.
14. Reorganizuojamos įstaigos uždaviniai.
Svarbiausieji Valstybinės miškų tarnybos uždaviniai ir funkcijos yra nustatyti šios tarnybos nuostatuose.
15. Reorganizavimo laikotarpiu Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo komisija turi teisę:
15.1. Rengti dokumentų, susijusių su Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimu, projektus.
15.2. Gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimu.
16. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės miškotvarkos tarnybos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

_________________


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-712
redakcija)

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija).
2. Tarnyba įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų) valdymo srityje vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės (daugiafunkcinės) miškininkystės politikos principais.
3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Valstybinė miškų tarnyba. Tarnybos buveinė: Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, Lietuva.
5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-1596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Aplinkos ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Vieši Tarnybos pranešimai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.amvmt.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai yra:
8.1. pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą;
8.2. įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje.
9. Įgyvendindama 8.1 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnyba vykdo šias funkcijas:
9.1. atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;
9.2. išduoda šiuos leidimus:
9.2.1. kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams;
9.2.2. įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti;
9.3. kontroliuoja šias veiklos sritis:
9.3.1. miškotvarkos darbų kokybę;
9.3.2. miško dauginamosios medžiagos auginimą, naudojimą atkuriant ir įveisiant mišką, prekybą;
9.3.3. miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą;
9.3.4. genetinių miško medžių išteklių ir sėklinės miško bazės objektų priežiūros, naudojimo ir atkūrimo vykdymą;
9.4. konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
9.5. pagal kompetenciją prižiūri nepriklausomų medienos matuotojų veiklą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

10. Įgyvendindama 8.2 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnyba vykdo šias funkcijas:
10.1. tvarko Lietuvos Respublikos miškų kadastrą;
10.2. atlieka valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą, rengia ir skelbia oficialiąją miškų statistiką;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-343, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-14, i. k. 2014-04403

10.3. skaičiuoja pagrindinių miško kirtimų normą valstybinių miškų valdytojams;
10.4. koordinuoja ir vykdo miškų būklės stebėseną;
10.5. vykdo išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje;
10.6. rengia ir derina valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus;
10.7. rengia ir derina miškų priskyrimo miškų grupėms planus ir jų tikslinimo projektus;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

10.8. pagal kompetenciją išduoda planavimo sąlygas ir derina saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus;
10.9. skaičiuoja piniginės kompensacijos dydžius už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;
10.10. rengia išvadas, kad parduodami valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai nepriskirti valstybinės reikšmės miškams;
10.11. tvirtina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus;
10.12. derina ir registruoja vidinės miškotvarkos projektus;
10.13. atrenka, aprobuoja ir vertina genetinius miško medžių išteklius ir sėklinės miško bazės objektus, nustato jų genetinę ir selekcinę vertę, rengia jų priežiūros, naudojimo ir atkūrimo rekomendacijas, tvarko Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą;
10.14. rengia, tvirtina ir registruoja naujų sėklinės miško bazės objektų projektus ir prižiūri jų veisimo darbus, aprobuoja ir tvirtina bandomųjų želdinių vertinimo rezultatus;
10.15. saugo genetinius miško medžių išteklius ir vykdo jų selekciją;
10.16. miško dauginamąją medžiagą priskiria miško dauginamosios medžiagos kategorijai, nustato miško dauginamosios medžiagos kokybę, išduoda ją patvirtinančius dokumentus, teikia rekomendacijas miško medžių sėklų rezerviniam fondui sudaryti, tvarkyti ir naudoti, sudaro ir tvarko Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą;
10.17. seka ir prognozuoja abiotinių veiksnių, miško ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimus miškuose;
10.18. nustato profilaktinių ir naikinamųjų priemonių sistemą miškų apsaugai nuo abiotinių pažeidimų, piktžolių, miško ligų sukėlėjų, kenkėjų ir žvėrių;
10.19. įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 (OL 2010, L 295, p. 23), kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, nuostatas;
Papildyta punktu:
Nr. D1-637, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 119-6006 (2013-11-20), i. k. 113301MISAK00D1-637

10.20. pagal kompetenciją atstovauja valstybės interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

10.21. skaičiuoja valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertę;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

10.22. administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras.
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

11. Įgyvendindama 8 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnyba vykdo šias funkcijas:
11.1. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
11.2. rengia metodikas, instrukcijas, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;
11.3. kaupia, sistemina, tvarko, analizuoja ir viešina skelbtiną informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;
11.4. įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, fiziniais, juridiniais asmenimis ar jų grupėmis;
11.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis valstybiniams registrams, kadastrams, informacinėms sistemoms;
11.6. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje miškų ūkio, miškų apsaugos, miško išteklių saugojimo, naudojimo ir atkūrimo, miško teritorijų planavimo ir priežiūros klausimais;
11.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
11.8. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;
11.9. atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

III. TARNYBOS TEISĖS

12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir vykdydama funkcijas, turi teisę:
12.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;
12.2. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu), ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;
12.3. pagal kompetenciją pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus su užsienio valstybių atitinkamomis tarnybomis;
12.4. Neteko galios nuo 2016-10-05
Punkto naikinimas:
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti ieškinius dėl miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo;
12.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo miškų valdymo klausimais.
Papildyta punktu:
Nr. D1-637, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 119-6006 (2013-11-20), i. k. 113301MISAK00D1-637

13. Tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Tarnybos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
15. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais Tarnybos metiniais veiklos planais. Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Tarnybos metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
16. Tarnybos veikla reglamentuojama šiais nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.
17. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Direktorius skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
18. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
19. Direktorius vykdo šias funkcijas:
19.1. organizuoja Tarnybos veiklą, užtikrindamas Tarnybos tikslų ir atliekamų funkcijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų Tarnybos veiklos klausimais įgyvendinimą;
19.2. nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai Tarnybos veiklos ataskaitas, ministrui pareikalavus, atsiskaito už savo veiklą;
19.3. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
19.4. pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Tarnybos struktūrą tvirtina pareigybių sąrašą, neviršydamas didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
19.5. atstovauja Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
19.6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
19.7. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria tarnybines (drausmines) nuobaudas ir pašalpas;
19.8. organizuoja Tarnybos specialistų kvalifikacijos tobulinimą;
19.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
19.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
19.11. vykdo kitus, su Tarnybos funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, Aplinkos ministerijos kanclerio, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;
19.12. atlieka kitas įstatymo ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
20. Direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (konkurso būdu) skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų.
21. Direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) direktoriui, kuris nustato administravimo sritis. Pavaduotojas (-ai) pagal nustatytas administravimo sritis:
21.1. organizuoja, koordinuoja Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;
21.2. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių nenutrūkstamą valdymą ir veiklos kontrolę;
21.3. atlieka kitas jam (jiems) direktoriaus pavestas funkcijas.
22. Jei direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš pavaduotojų, kai nėra jų – kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas.

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

23. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
24. Finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaujantis Tarnybos finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus įsakymu.
25. Metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka direktorius.
26. Tarnybos valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Tarnyba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-712, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 110-5603 (2012-09-22), i. k. 112301MISAK00D1-712

 

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-712, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 110-5603 (2012-09-22), i. k. 112301MISAK00D1-712
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-637, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 119-6006 (2013-11-20), i. k. 113301MISAK00D1-637
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-343, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-14, i. k. 2014-04403
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos tarnybos, valstybinės miškotvarkos tarnybos ir valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“ pakeitimo

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
14242178 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"319","type":"x","order":"6","pct":41.159999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"106","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"81","type":"x","order":"4","pct":10.449999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"79","type":"x","order":"3","pct":10.19,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"155","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"35","type":"x","order":"1","pct":4.5199999999999996,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...