2018 m. veiklos prioritetai:
1. Užtikrinti Valstybinės miškų tarnybos veiklą pertvarkų laikotarpiu:
a. pasikeitus valstybinių miškų valdytojui bei miško sėklininkystės ir selekcijos organizavimui;
b. konsoliduojant viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir personalo administravimą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre;
c. perskirstant miškų valstybinės kontrolės funkcijas, pasikeitus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymui.
2. Spyglius graužiančių miško kenkėjų vabzdžių sustiprintas stebėjimas, esant masinio dauginimosi židinių susidarymo rizikai.

2018 m. planuojamos veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
Įgyvendinti įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių planą, numatant diegti išteklių taupymą skatinančias priemones

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31

01.31.01.
01.02

Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus

Apibendrintos informacijos, susijusios su išmetamų ir absor­buojamų šiltnamio efektą suke­liančių dujų kiekiu žemės nau­dojimo, žemės naudojimo kei­timo ir miškininkystės sektoriu­je, kaupimas, rengimas ir teiki­mas JT bendrosios klimato kai­tos konvencijos sekretoriatui

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir pateiktos ataskaitos, susiju­sios su išmetamų ir absorbuoja­mų šilt­namio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje
(1 vnt.)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2018 m.
IV ketv.

105,0

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39

02.39.01.
02.01

Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje

Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas miškų ūkio veiklą reguliuojantiems teisės aktams tobulinti

Pateikta pasiūlymų, rekomendacijų miškų ūkio veiklą reguliuojantiems teisės aktams tobulinti (5 vnt.)

Direktoriaus pavaduotojai K.Česnavičius, A.Kasperavičius

2018 m.
IV ketv.

3350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimas pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus

Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarny­bos patikrintus duomenis apie miškus (200 tūkst. ha)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2018 m.
IV ketv.

 

 

Valstybės kadastrų ir kitų išori­nių duomenų integravimas į Miško išteklių ir kadastro infor­macinę sistemą

Miško išteklių ir kadastro informaci­nėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys
(3 rinkiniai)

Žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių sa­vaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas

Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (5000 savininkų)

Miškų būklės monitoringas

Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2018 m.
IV ketv.

 

 

Parengtos ir oro taršos poveikio miš­kams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendradarbiavimo programos koordi­navimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos apie miškų būklę (9 vnt.)

Valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu

Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukelian­čių dujų apskaitai (6,4 mln. ha)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patik­rinimas natūroje ir išvadų teiki­mas

Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respubli­kos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (100 vnt.)

Miškotvarkos skyriaus vedė­jas L. Deltuva

2018 m.
IV ketv.

 

 

Valstybinės reikšmės miškų plo­tų schemų patikslinimo projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miš­kų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)

Miškų georeferencinio pagrindo tinklo VĮ VMŲ filialų adminis­truojamų teritorijų miškuose plėtra

Suformuoti ir miškų kadastro integruo­toje informacinėje sistemoje įregistruo­ti valstybinės reikšmės miškų georefe­rencinio pagrindo duomenys (4 VĮ VMU regioniniai padaliniai)

Privačių miškų miškotvarkos pro­jektų tvirtinimas ir registravi­mas

Patvirtinta ir registruota privačių miškų miškotvarkos projektų (2900 vnt.)

Miško naudo­jimo ir statisti­kos skyriaus vedėjas D. Viž­lenskas

2018 m.
IV ketv.

 

 

 

Valstybinė miškų apskaita

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha)

Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT teikimas

Parengta, suderinta su Aplinkos minis­terija ir pateikta FAO, UNECE, EU­ROSTAT atas­kaitų apie miško ištek­lius, medienos panau­dojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimas

Atlikti veiklos vykdytojų patikrinimai (15 vnt.)

Miškų informacinės sistemos pa­laikymas ir plėtra

Užtikrintas duomenų teikimas nutolu­siems vartotojams (190 vnt.)

Informatikos skyriaus vedė­jas J. Juodis

2018 m.
I-IV ketv.

Valstybinė visų nuosavybės for­mų šalies miškų būklės, naudoji­mo, atkūrimo, įveisimo ir apsau­gos kontrolė

Atlikti miškų būklės, naudojimo, miško želdinių ir žėlinių kokybės bei miškų apsaugos patikrinimai (10 VĮ VMU filialų miškuose)

Miškų kontrolės skyriaus vedė­jas A. Balčius

2018 m.
IV ketv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai sunaikintas miškas, patikrinimas (800 vnt.)

Patikrinta 8 miestų ir rajonų savival­dybių, kitų valstybinių miškų valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga

Patikrinta 2 900 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai parengimo kokybė

Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką priva­čių miškų savininkams ir suderi­nant prane­ši­mus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2500 vnt.)

Išduoti Leidimai kirsti mišką (8000 vnt. privačių miškų savininkams, 2000 vnt. valstybinių miškų valdytojams)

Suderinta 12000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miš­kuose

Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 1 400 vnt. paramos gavė­jų veiklos patikrinimų

Įvertinta įvykdytų ugdomųjų miško kirtimų kokybė 2000 biržių

Patikrintas miško atkūrimas 2000 vnt. želdintinų kirtaviečių

Valstybinės miškų tarnybos pareigū­nams organizuoti mokymai korupcijos prevencijos tema (1 vnt.)

Atlikti patikrinimai dėl miško žemės trans­formavimo į kitas naudmenas ir kitų miškų ir aplinkos apsaugos įstaty­mų pažeidimų, imtasi priemonių pažei­dimams pašalinti bei pateiktos išvados (40 vnt.)

Aplinkos apsau­gos skyriaus ve­dėjas K. Motie­kaitis

2018 m.
IV ketv.

Atlikti patikrinimai privačiose miško valdose įvertinant aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi miško žemėje (10 vnt.)

Dalyvavimas tarptautinėje veik­loje (EUFORGEN)

Aktualizuoti Lietuvos miško genetinių išteklių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.)

Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas V. Ver­byla

2018 m.
IV ketv.

 

 

 

Miško genetinių išteklių išsau­gojimas, atranka ir kaupimas

Inventorizuoti, įvertinti miško geneti­nių iš­teklių objektai (75 vnt. / 855,3 ha), pateik­tos rekomendacijos jiems iš­saugoti (4 vnt.)

Miško selekcijos ir sėklinės ba­zės plėtra

Įveista ((5 vnt. 6,3 ha) ir inventorizuota (6 vnt./17,4 ha) bandomųjų želdinių

Įveista miško sėklinių plantacijų (8 vnt. / 32,1 ha)

Valstybinė miško dauginamo­sios medžiagos kokybės ir kil­mės kontrolė

Išduota miško dauginamosios medžia­gos kil­mės sertifikatų (170 vnt.) ir kokybės pažymų (350 vnt.)

Miško sėklų ir sodmenų koky­bės skyriaus ve­dėjas K. Micke­vičius

2018 m.
IV ketv.

 

 

 

 

Įvertinta prašymų ir išduota Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (50 vnt.)

Atlikti planiniai kompleksiniai patikri­nimai (10 ūkio subjektų)

Atlikti miško dauginamosios medžia­gos tiekėjų sodmenų kokybės, kilmės, apskaitos ir sėklų ruošos neplaniniai patikrinimai (20 ūkio subjektų)

Atlikta skiepytų sodinukų miško sėklinėms plantacijoms įveisti kokybės kontrolė ir parengtos išvados kokybės reikalavimų aktualizavimui (3 ūkio subjektai)

Abiotinių veiksnių, ligų, vabz­džių ir žvėrių pakenkimų miš­kuose sekimas, registravimas ir prognozė

Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būk­lės apžvalga (1 vnt.) bei detalių ir re­kognostinių tyrimų ataskaitų (8 vnt.)

Miško sanitari­nės apsaugos skyriaus vedė­jas V. Vasi­liauskas

2018 m.
IV ketv.

 

 

Miško patologiją sukeliančių veiksnių diagnozė, ekspertizė, konsultacijos ir rekomendacijos apsaugai

Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, ekspertizių miškų savininkams ir val­dytojams (45 vnt.), įvertinta didelių sa­nitarinių kirtimų biržių (90 vnt.)

Profilaktinių ir naikinamųjų miš­ko sani­tarinės apsaugos priemo­nių planavimas, jų vykdymo priežiūra ir kontrolė

Suderinti VĮ VMU regioninių padalinių miškų sani­tarinės būklės pagerinimo priemonių planai (42 vnt.)

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30

01.30.03.
01.01

Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialų­jį turtą ir teikti ūkio subjektams infor­maciją apie miškus

Miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pa­žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pateikimas pareiškėjams

Pateikta miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (6500vnt.)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2018 m.
IV ketv.

 

49,2

 

Lietuvos Respublikos miškų val­stybės kadastro duomenų teiki­mas fiziniams ir juridiniams as­menims elektronine forma

Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (140 vnt.)

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
916285436 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"308","type":"x","order":"6","pct":41.729999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"98","type":"x","order":"5","pct":13.279999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"79","type":"x","order":"4","pct":10.699999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"77","type":"x","order":"3","pct":10.43,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"141","type":"x","order":"2","pct":19.109999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"35","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Valstybinės miškų tarnybos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas [pdf]
Valstybinės miškų tarnybos veiklos planas [pdf]