Valstybinės miškų tarnybos 2017-ųjų metų veiklos planas

 

Priemonės

kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo terminas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31

01.31.01.
01.02

Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus

Apibendrintos informacijos, susijusios su išmetamų ir absor­buojamų šiltnamio efektą suke­liančių dujų kiekiu žemės nau­dojimo, žemės naudojimo kei­timo ir miškininkystės sektoriu­je, kaupimas, rengimas ir teiki­mas JT bendrosios klimato kai­tos konvencijos sekretoriatui

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir pateiktos ataskaitos, susiju­sios su išmetamų ir absorbuoja­mų šilt­namio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje
(1 vnt.)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2017 m. IV ketv.

113,0

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39

02.39.01.
02.01

Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje

Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas miškų ūkio veiklą reguliuojantiems teisės aktams tobulinti

Pateikta pasiūlymų, rekomendacijų miškų ūkio veiklą reguliuojantiems teisės aktams tobulinti (5 vnt.)

Direktoriaus pavaduotojai K.Česnavičius, A.Kasperavičius

2017 m.
IV ketv.

3341,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimas pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus

Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarny­bos patikrintus duomenis apie miškus (215 tūkst. ha)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2017 m.
IV ketv.

 

 

Valstybės kadastrų ir kitų išori­nių duomenų integravimas į Miško išteklių ir kadastro infor­macinę sistemą

Miško išteklių ir kadastro informaci­nėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys
(4 rinkiniai)

Žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių sa­vaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas

Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (5000 savininkų)

Miškų būklės monitoringas

Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2017 m.
IV ketv.

 

 

Parengtos ir oro taršos poveikio miš­kams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendradarbiavimo programos koordi­navimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos apie miškų būklę (9 vnt.)

Valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu 

Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukelian­čių dujų apskaitai (6,4 mln. ha)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patik­rinimas natūroje ir išvadų teiki­mas

Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respubli­kos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (120 vnt.)

Miškotvarkos skyriaus vedė­jas L. Deltuva

2017 m.
IV ketv.

 

 

Valstybinės reikšmės miškų plo­tų schemų patikslinimo projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miš­kų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)

Miškų georeferencinio pagrindo tinklo VĮ miškų urėdijų adminis­truojamų teritorijų miškuose plėtra

Suformuoti ir miškų kadastro integruo­toje informacinėje sistemoje įregistruo­ti valstybinės reikšmės miškų georefe­rencinio pagrindo duomenys (4 miškų urėdijos)

Privačių miškų miškotvarkos pro­jektų tvirtinimas ir registravi­mas

Patvirtinta ir registruota privačių miškų miškotvarkos projektų (2900 vnt.)

Miško naudo­jimo ir statisti­kos skyriaus vedėjas D. Viž­lenskas

2017 m.
IV ketv.

 

 

 

Valstybinė miškų apskaita

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha)

Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT jų nustatytu reguliarumu teikimas

Parengta, suderinta su Aplinkos minis­terija ir pateikta FAO, UNECE, EU­ROSTAT ataskaitų apie miško ištek­lius, medienos panaudojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimas

Atlikti veiklos vykdytojų patikrinimai (ne mažiau 20 vnt.)

Miškų informacinės sistemos pa­laikymas ir plėtra

Užtikrintas duomenų teikimas nutolu­siems vartotojams (190 vnt.)

Informatikos skyriaus vedė­jas J. Juodis

2017 m.
I-IV ketv.

Valstybinė visų nuosavybės for­mų šalies miškų būklės, naudoji­mo, atkūrimo, įveisimo ir apsau­gos kontrolė

Atlikti miškų būklės, naudojimo, miško želdinių ir žėlinių kokybės bei miškų apsaugos patikrinimai 11 VĮ miškų urėdijų miškuose

Miškų kontrolės skyriaus vedė­jas A. Balčius

2017 m.
IV ketv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinta 8 miestų ir rajonų savival­dybių, kitų valstybinių miškų valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga

Patikrinta 2 900 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai parengimo kokybė

Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams ir suderi­nant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta ne mažiau kaip 3 900 vnt. biržių atrėžimo kokybė

Išduoti Leidimai kirsti mišką (7 500  vnt. privačių miškų savininkams, 2 200 vnt. valstybinių miškų valdytojams)

Suderintai 14 500 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miš­kuose

Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 1 400 vnt. paramos gavė­jų veiklos patikrinimų

Patikrintas savalaikis miško atkūrimas ne mažiau kaip 3 300 vnt. želdintinų kirtaviečių

Valstybinės miškų tarnybos pareigū­nams organizuoti mokymai korupcijos prevencijos tema (1 vnt.)

Atlikti patikrinimai dėl miško žemės transformavimo į kitas naudmenas ir kitų miškų ir aplinkos apsaugos įstaty­mų pažeidimų, imtasi priemonių pažei­dimams pašalinti bei pateiktos išvados (ne mažiau 30 vnt.)

Aplinkos apsau­gos skyriaus ve­dėjas K. Motie­kaitis

 

2017 m.
IV ketv.

Atlikti patikrinimai privačiose miško valdose įvertinant aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi miško žemėje (ne mažiau 25 vnt.)

Dalyvavimas tarptautinėje veik­loje (EUFORGEN)

Aktualizuoti Lietuvos miško genetinių išteklių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.)

Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas V. Ver­byla

2017 m.
IV ketv.

 

 

 

Miško genetinių išteklių išsau­gojimas, atranka ir kaupimas

Inventorizuoti, įvertinti miško geneti­nių išteklių objektai (80 vnt. / 1 075,07 ha), pateiktos rekomendacijos jiems iš­saugoti (4 vnt.)

Miško selekcijos ir sėklinės ba­zės plėtra

Įveista (12,1 ha) ir inventorizuota (5 vnt./7,8 ha) bandomųjų želdinių

Įveista miško sėklinių plantacijų (12 vnt. / 35,0 ha)

Valstybinė miško dauginamo­sios medžiagos kokybės ir kil­mės kontrolė

Išduota miško dauginamosios medžia­gos kilmės sertifikatų (200 vnt.) ir miš­ko dauginamosios medžiagos kokybės pažymų (340 vnt.)

Miško sėklų ir sodmenų koky­bės skyriaus ve­dėjas K. Micke­vičius

2017 m.
IV ketv.

 

 

 

 

Įvertinta prašymų ir išduota Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (50 vnt.)

Atlikti planiniai kompleksiniai patikri­nimai (10 ūkio subjektų)

Atlikti miško dauginamosios medžia­gos tiekėjų sodmenų kokybės, kilmės, apskaitos ir sėklų ruošos neplaniniai patikrinimai (20 ūkio subjektų)

Atlikti miško medžių sėklinių plantaci­jų derėjimo ir numatomo paruošti sėklų kiekio vertinimai, reikalingi rekomen­dacijoms parengti (8 ūkio subjektai)

Abiotinių veiksnių, ligų, vabz­džių ir žvėrių pakenkimų miš­kuose sekimas, registravimas ir prognozė

Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būk­lės apžvalga (1 vnt.) bei detalių ir re­kognostinių tyrimų ataskaitų (8 vnt.)

Miško sanitari­nės apsaugos skyriaus vedė­jas V. Vasi­liauskas

2017 m.
IV ketv.

 

 

Miško patologiją sukeliančių veiksnių diagnozė, ekspertizė, konsultacijos ir rekomendacijos apsaugai

Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, ekspertizių miškų savininkams ir val­dytojams (45 vnt.), įvertinta didelių sa­nitarinių kirtimų biržių (90 vnt.)

Profilaktinių ir naikinamųjų miš­ko sanitarinės apsaugos priemo­nių planavimas, jų vykdymo priežiūra ir kontrolė

Suderinti VĮ miškų urėdijų miškų sani­tarinės būklės pagerinimo priemonių planai (42 vnt.)

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30

01.30.03.
01.01

Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialų­jį turtą ir teikti ūkio subjektams infor­maciją apie miškus

Miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pa­žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pateikimas pareiškėjams

Pateikta miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (8 000 vnt.)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2017 m.
IV ketv.

40,9

   

Lietuvos Respublikos miškų val­stybės kadastro duomenų teiki­mas fiziniams ir juridiniams as­menims elektronine forma

Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (180 vnt.)

 

 

 

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
994026639 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"144","type":"x","order":"4","pct":19.379999999999999,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"73","type":"x","order":"3","pct":9.8300000000000001,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":22.609999999999999,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"358","type":"x","order":"1","pct":48.18,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Valstybinės miškų tarnybos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas [pdf]
Valstybinės miškų tarnybos veiklos planas [pdf]