Logo

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS 2021 metų VEIKLOS PLANas

Veiklos prioritetai:

  1. Miškų ūkio priežiūros veiklos tęstinumo užtikrinimas pertvarkant valstybinę miškų kontrolę (plano veiksmas Nr. 2.4).
  2. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija ir veiksmai jų įtraukimui į miškų apskaitą (plano veiksmai Nr. 2.16, 2.17).
  3. Genetinių miško medžių išteklių apsaugos ir atkūrimo kokybės gerinimas ir selekcijos plėtra (plano veiksmai Nr. 2.37-2.40).
  4. Visuomenės švietimo ir informavimo miškų klausimais bei privačių miškų savininkų konsultavimo stiprinimas (plano veiksmai 2.3, 2.26, 2.35-2.36, 2.46, 3.1).
  5. Priemonių, numatytų informacijos apie miško žemės plotus Miškų valstybės kadastre ir Nekilnojamojo turto registre suvienodinimui įgyvendinimas (pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. liepos 7 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės procedūrose, kurias vykdant gali būti sudaroma galimybė Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimui, numatytas priemones).

 

Pagrindinės 2021 m. įstaigos veiklos efektyvumo didinimo priemonės:

  1. Miškų kadastro integruotos informacinės sistemos (MKIIS) leidimų kirsti mišką posistemės (LKMP) plėtra;
  2. Didinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalį iki 30% nuo visų įstaigoje organizuojamų viešųjų pirkimų;
  3. Įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių plano parengimas, numatant diegti išteklių taupymą skatinančias priemones.

 

Eil. Nr.   Priemo­nės kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės Atsakingi
vykdytojai
 Įvykdy­mo terminas Asignavimai (tūkst. EUR)
 1. Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31
1.1 01.31.01.
01.02
Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus Apibendrintos informacijos, susijusios su išmetamų ir absor­buojamų šiltnamio efektą suke­liančių dujų kiekiu žemės nau­dojimo, žemės naudojimo kei­timo ir miškininkystės sektoriu­je, kaupimas, rengimas ir teiki­mas JT bendrosios klimato kai­tos konvencijos sekretoriatui Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir pateiktos ataskaitos, susiju­sios su išmetamų ir absorbuoja­mų šilt­namio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje (1 vnt.)  Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas IV ketv.  119,0
 2.  Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39   
2.1 02.39.01. 02.01 Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje Atliktas miškotvarkos objektų aerofotografavimas, parengti ortofotoplanai Organizuotas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos ir Veisiejų r.p. teritorijų aerofotografavimas, parengti ortofotoplanai (230 vnt.) direktoriaus pavaduotojas A. Kasperavičius   IV ketv.  4017,0
2.2 Plynai iškirstų miško plotų identifikavimas Organizuotas 2020 m. plynai iškirstų miško plotų identifikavimas panaudojant distancinius metodus (1 duomenų bazė)
2.3 Visuomenės švietimas ir informavimas miškininkystės klausimais Organizuoti nuotoliniai seminarai visuomenei, aktualiomis, su miškininkyste susijusiomis, temomis (4 seminarai) II, IV ketv.
2.4 Miškų ūkio priežiūros skyriaus veiklos pertvarkymas, valstybinės miškų kontrolės funkcijas perdavus AAD Aplinkos ministerijai pateikti teisės aktų pakeitimo projektai, pakeisti Miškų ūkio priežiūros skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai, peržiūrėtos vidaus tvarkos bei procedūros direktoriaus pavaduotojas P. Zolubas  IV ketv.
2.5 Miškų kadastro integruotos informacinės sistemos (MKIIS) leidimų kirsti mišką posistemės (LKMP) plėtra MKIIS LKMP modernizavimo programinės įrangos techninės specifikacijos pirkimas, modernizavimas, diegimas ir kt. 2021 m. numatyti darbai
2.6 Didinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalį Padidinta žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalis nuo įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės (30 proc. nuo visų viešųjų pirkimų) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja D. Brazauskienė IV ketv.
2.7 Tausus išteklių naudojimas Parengtas įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių planas, numatant diegti išteklių taupymą skatinančias priemones (1 vnt.)
2.8 Miškų būklės monitoringas Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha) Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas IV ketv.
2.9 Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir oro taršos poveikio miš­kams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendra­darbiavimo programos koordi­navimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos apie miškų būklę (9 vnt.). Priemone įgyvendinama Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvenciją (CLRTAP))
2.10 Valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukelian­čių dujų apskaitai (6,5 mln. ha). Priemone įgyvendinama Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos kon­vencija (UNFCCC) ir jos Kioto protokolas (KP))
2.11 Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos (NMIIS) modernizavimas ir plėtra: 1) atrankinės miškų inventorizacijos duomenų surinkimo modulio, NMIIS duomenų ir informacijos tvarkymo modulio, NMIIS normatyvų duomenų modulio parengimas (3 vnt.), 2) ataskaitų ir duomenų eksportavimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos, NMIIS informacijos paieškos ir pateikimo paslaugų, naudotojų duomenų modulio plėtros specifikavimo darbai (5 vnt.)
2.12 Valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu Valstybinės miškų urėdijos padalinių brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu (3 vnt.).
2.13  Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos patikrinimai (16 vnt.)
2.14  Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimas pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarny­bos patikrintus duomenis apie miškus (130 tūkst. ha) Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis nuolat
2.15 Valstybės kadastrų ir kitų išori­nių duomenų integravimas į Miško išteklių ir kadastro infor­macinę sistemą Miško išteklių ir kadastro informaci­nėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys (3 rinkiniai)
2.16 Žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių sa­vaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (1000 savininkų) IV ketv.
2.17  Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija Organizuota medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija (Vilniaus mieste ir valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Anykščių, Rokiškio (be buvusios Kupiškio regioninio padalinio dalies), Ukmergės, Ignalinos, Švenčionėlių, Varėnos ir Veisiejų regioninių padalinių administruojamose teritorijose) (inventorizuota 13 tūkst. ha). Naujai mišku apaugę plotai registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre (tiek kiek bus gauta registruoti). Priemonė padės įgyvendinti 18-osios LR Vyriausybės programinį siekį – didinti šalies miškingumą iki 35%; įregistravus medžių savaiminukais apaugusius ne miško žemės plotus Miškų kadastre, bus padidintas miškingumas apie 0,2 proc. punkto, reikšmingai padidintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaupimas miškuose.
2.18  Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patik­rinimas natūroje ir išvadų teiki­mas Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respubli­kos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (140 vnt.) Miškotvarkos skyriaus vedė­jas L. Deltuva nuolat 
2.19 Valstybinės reikšmės miškų plo­tų schemų patikslinimo projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miš­kų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)
2.20  Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų (10 savivaldybių)
2.21  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas Atlikta žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų derinimo procedūrų (900 vnt.)
2.22  Privačių miškų miškotvarkos pro­jektų tvirtinimas ir registravi­mas Patvirtinta ir registruota privačių miškų miškotvarkos projektų (2500 vnt.) Miško naudo­jimo ir statisti­kos skyriaus vedėjas D. Viž­lenskas nuolat
2.23  Valstybinė miškų apskaita Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha)
2.24  Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT teikimas Parengta, suderinta su Aplinkos minis­terija ir pateikta FAO, UNECE, EU­ROSTAT atas­kaitų apie miško ištek­lius, medienos panau­dojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)
2.25  Reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimas Atlikti veiklos vykdytojų patikrinimai (7 vnt.)
2.26 Miškų informacinės sistemos palaikymas ir plėtra Užtikrintas duomenų teikimas nutolu­siems vartotojams (190 vnt.) Informatikos skyriaus vedė­jas A. Galinskas nuolat
2.27  Valstybinė visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolė          Atlikti miškų būklės, naudojimo, miško želdinių ir žėlinių kokybės bei miškų apsaugos patikrinimai (3 VĮ VMU regioniniuose padaliniuose) Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas G. Pušneraitis     nuolat  
2.28  Miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai sunaikintas miškas, patikrinimas (750 vnt.)
2.29  Patikrinta 4 miestų ir rajonų savivaldybių, kitų valstybinių miškų valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga
2.30  Patikrinta 2600 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybė
2.31  Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams ir suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2200 vnt.)
2.32  Išduoti Leidimai kirsti mišką (7300 vnt. privačių miškų savininkams, 2500 vnt. valstybinių miškų valdytojams)
2.33  Suderinta 10000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose
2.34  Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 2500 vnt. paramos gavėjų veiklos patikrinimų II, IV ketv.
2.35  Suteikta konsultacijų privačių miškų savininkams jų valdose, visoje Lietuvoje, miško priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais (ne mažiau 100 vnt./pagal poreikį). II, IV ketv.
2.36 Radijo laidų ciklas, kurių metu būtų kalbama apie aktualius klausimus susijusius su privačių miškų tvarkymu, apsauga, sanitarinę miškų būklę, leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos reikalavimus, galimas ūkines priemones, rekomendacijas kur kreiptis dėl paslaugų suteikimo ir kita, miško savininkams ir valdytojams aktualia informacija (10 radijo laidų) II, IV ketv.
2.37  Informacijos apie miško genetinių išteklių teikimą EUFGIS ir FAO Aktualizuoti Lietuvos miško genetinių ištek­lių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.). Ataskaitos apie miško genetinius išteklius pateikimas FAO (1 vnt.) Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas K. Česnavičius  II ketv.
2.38  Miško genetinių išteklių išsaugojimas, atranka ir kaupimas  Inventorizuoti miško genetinių išteklių objektus, įvertinti įvykdytų ūkinių priemonių ir planuoti naujas 5 VĮ VMU  regioniniuose padaliniuose (122 vnt./1261,5 ha) II-IV ketv.
2.39  Leidimų kirsti miško sėklinės bazės objektuose suderinimas (150 vnt.) nuolat
2.40  Miško selekcijos ir sėklinės bazės plėtra Koordinuoti naujų  miško sėklinės bazės objektų įveisimą, atlikti šių objektų projektinių sprendinių atitikimo  natūrai vertinimą (7 vnt.) II-IV ketv.
2.41 Valstybinė miško dauginamosios medžiagos kokybės ir kilmės kontrolė    Išduota miško dauginamosios medžiagos kil­mės sertifikatų (110 vnt.) ir miško daugina­mosios medžiagos kokybės pažymų (350 vnt.) Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėja J. Laukineitienė   

nuolat

I-II ketv.
2.42  Miško medžių ir krūmų sėklų kokybinių rodiklių nustatymas (600 vnt.)
2.43 Įvertinti prašymus ir išduoti Leidimą įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (30 vnt.)
2.44  Atlikti planinius kompleksinius patikrinimus (5 ūkio subjektų)
2.45  Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimų miškuose sekimas, registravimas ir prognozė Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) bei detalių ir rekognostinių tyrimų ataskaitų (6 vnt.) Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasi­liaus­kas   I, III, IV ketv.
2.46  Miško patologiją sukeliančių veiksnių diagnozė, ekspertizė, konsultacijos ir rekomendacijos apsaugai Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, eks­pertizių miškų savininkams ir valdytojams (45 vnt.), įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (90 vnt.) pagal poreikį
2.47  Profilaktinių ir naikinamųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių planavimas, jų vykdymo priežiūra ir kontrolė Suderinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planai (26 vnt.) I ketv.
3.  Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30
3.1 01.30.03. 01.01 Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialų­jį turtą ir teikti ūkio subjektams infor­maciją apie miškus Miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pa­žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pateikimas pareiškėjams Pateikta miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (6000 vnt.) Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis nuolat 44,0
3.2  Lietuvos Respublikos miškų val­stybės kadastro duomenų teiki­mas fiziniams ir juridiniams as­menims elektronine forma Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (120 vnt.)
4. Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga, 01.33
4.1 02.33.01.
01.01
Kaupti, tirti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius. Vykdyti augalų nacionalinių genetinių išteklių atranką, juos saugoti Augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams priskirtų objektų dalies nuo bendro objektų skaičiaus padidėjimas (2,1 procentinio punkto) Miško genetinių išteklių skyriaus patarėjas B. Gelvonaus­kis I-IV ketv. 183,0
4.2  Miško genetinių draustinių, sėklinių medelynų, sėklinių (genetinių) sklypų paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais, skaičius (2 vnt.)
4.3  Lauko kolekcijų, klonų rinkinių, sėklinių plantacijų, rinkinių želdinių, naujai paskelbtų augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais skaičius (2 vnt.)
4.4  Pateikti pasiūlymai dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių reglamentavimo  tobulinimo, optimizuojant išsaugojime dalyvaujančių subjektų funkcijas augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo srityse

                

Direktorius

 

Karolis Mickevičius

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1042637402 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"465","type":"x","order":"6","pct":35.579999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"171","type":"x","order":"5","pct":13.08,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"141","type":"x","order":"4","pct":10.789999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"168","type":"x","order":"3","pct":12.85,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"304","type":"x","order":"2","pct":23.260000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"58","type":"x","order":"1","pct":4.4400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Valstybinės miškų tarnybos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas [pdf]
Valstybinės miškų tarnybos veiklos planas [pdf]

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.