VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS 2019 m. VEIKLOS PLANAS

2019 m. veiklos prioritetai:

  1. Užtikrinti Valstybinės miškų tarnybos veiklą pertvarkų laikotarpiu:
    1. pasikeitus valstybinių miškų valdytojui bei miško sėklininkystės ir selekcijos organizavimui;
    2. perskirstant miškų valstybinės kontrolės funkcijas, pasikeitus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymui.
  2. Organizuoti graužiančių miško kenkėjų vabzdžių masinio dauginimosi židinių naikinimą.

 

Priemo­nės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdy­mas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31

01.31.01.
01.02

Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus

Apibendrintos informacijos, susijusios su išmetamų ir absor­buojamų šiltnamio efektą suke­liančių dujų kiekiu žemės nau­dojimo, žemės naudojimo kei­timo ir miškininkystės sektoriu­je, kaupimas, rengimas ir teiki­mas JT bendrosios klimato kai­tos konvencijos sekretoriatui

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir pateiktos ataskaitos, susiju­sios su išmetamų ir absorbuoja­mų šilt­namio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje
(1 vnt.)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2019 m.
IV ketv.

111,0

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39

02.39.01.
02.01

Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje

Veiklos efektyvumo didinimo priemonės

 

Parengtas 2019-2024 m. įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių planas, numatant diegti išteklių taupymą skatinančias priemones

Direktoriaus pavaduotojas P. Zolubas

2019 m. II ketv.

3847,0

Miškų būklės monitoringas

Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

2019 m.
IV ketv.

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir oro taršos poveikio miš­kams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendra­darbiavimo programos koordi­navimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos apie miškų būklę (9 vnt.)

Valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu

Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukelian­čių dujų apskaitai (6,4 mln. ha)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimas pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus

Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarny­bos patikrintus duomenis apie miškus (150 tūkst. ha)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2018 m. IV ketv.

Valstybės kadastrų ir kitų išori­nių duomenų integravimas į Miško išteklių ir kadastro infor­macinę sistemą

Miško išteklių ir kadastro informaci­nėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys (3 rinkiniai)

Žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių sa­vaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas

Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (5000 savininkų)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patik­rinimas natūroje ir išvadų teiki­mas

Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respubli­kos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (120 vnt.)

Miškotvarkos skyriaus vedė­jas L. Deltuva

2019 m. IV ketv.

Valstybinės reikšmės miškų plo­tų schemų patikslinimo projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miš­kų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)

Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų (7 savivaldybių)

Privačių miškų miškotvarkos pro­jektų tvirtinimas ir registravi­mas

Patvirtinta ir registruota privačių miškų miškotvarkos projektų (2900 vnt.)

Miško naudo­jimo ir statisti­kos skyriaus vedėjas D. Viž­lenskas

2019 m. I-IV ketv.

Valstybinė miškų apskaita

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha)

Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT teikimas

Parengta, suderinta su Aplinkos minis­terija ir pateikta FAO, UNECE, EU­ROSTAT atas­kaitų apie miško ištek­lius, medienos panau­dojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)

Reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimas

Atlikti veiklos vykdytojų patikrinimai (15 vnt.)

Miškų informacinės sistemos palaikymas ir plėtra

Užtikrintas duomenų teikimas nutolu­siems vartotojams (190 vnt.)

Informatikos skyriaus vedė­jas J. Juodis

2019 m. I-IV ketv.

Valstybinė visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolė

Atlikti miškų būklės, naudojimo, miško žel­dinių ir žėlinių kokybės bei miškų apsaugos patikrinimai (8 VĮ VMU filialų miškuose)

Miškų kontrolės skyriaus vedė­jas G. Pušneraitis

2019 m. I-IV ketv.

Miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai sunaikintas miškas, patikrinimas (800 vnt.)

2019 m. I-IV ketv.

Patikrinta 8 miestų ir rajonų savival­dybių, kitų valstybinių miškų valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga

2019 m. I-IV ketv.

Patikrinta 2 900 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai parengimo kokybė

2019 m. I-IV ketv.

Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką priva­čių miškų savininkams ir suderi­nant prane­ši­mus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2500 vnt.)

2019 m. I-IV ketv.

Išduoti Leidimai kirsti mišką (8000 vnt. privačių miškų savininkams, 2000 vnt. valstybinių miškų valdytojams)

2019 m.
I-IV ketv.

Suderinta 12000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose

2019 m. I-IV ketv.

Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 1400 vnt. paramos gavė­jų veiklos patikrinimų

2019 m. II, IV ketv.

Įvertinti įvykdytų ugdomųjų miško kirtimų kokybę ne mažiau kaip 1000 vnt.

2019 m. I-IV ketv.

Patikrinti kraštovaizdžio formavimo kirtimų atlikimo kokybę (100% 2018 m. kirtaviečių)

2019 m. I-IV ketv.

Surengti 20 reidų IIB (rekreaciniuose) grupės miškuose

2019 m.
I ketv.

Patikrinti savalaikį miško atkūrimą ne mažiau kaip 2000 vnt. želdintinų kirtaviečių

2019 m. I-III ketv.

Organizuoti mokymus dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams (1 vnt.)

2019 m. IV ketv.

Dalyvavimas tarptautinėje veikloje (EUFORGEN)

Aktualizuoti Lietuvos miško genetinių ištek­lių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.).

Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas K. Česnavičius

2019 m. III ketv.

Miško genetinių išteklių išsaugojimas, atranka ir kaupimas

Inventorizuoti, įvertinti miško genetinių išteklių objektai (49 vnt. / 499,1ha), pateiktos rekomendacijos jiems išsaugoti (4 vnt.)

2019 m. I-IV ketv.

Miško selekcijos ir sėklinės bazės plėtra

Inventorizuota (3 vnt./11,1 ha) bandomųjų želdinių ir klonų rinkinių

2019 m. III ketv.

Organizuotas miško sėklinių plantacijų įveisimas (1 vnt. /8,0 ha) ir  papildymas (20 vnt. plantacijų)

2019 m. II ketv.

Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos atnaujinimo projekto įgyvendinimas (1 vnt.)

2019 m. IV ketv.

Valstybinė miško dauginamosios medžiagos kokybės ir kilmės kontrolė

Išduota miško dauginamosios medžiagos kil­mės sertifikatų (170 vnt.) ir miško daugina­mosios medžiagos kokybės pažymų (350 vnt.)

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas K. Mickevičius

2019 m. I-IV ketv.

Įvertinta prašymų ir išduota Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (50 vnt.)

Atlikti planiniai kompleksiniai patikrinimai (10 ūkio subjektų)

Atlikti miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sodmenų kokybės, kilmės, apskaitos ir sėklų ruošos neplaniniai patikrinimai (20 ūkio subjektų)

Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimų miškuose sekimas, registravimas ir prognozė

Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) bei detalių ir rekognostinių tyrimų ataskaitų (6 vnt.)

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasi­liaus­kas

2019 m. I, III, IV ketv.

Miško patologiją sukeliančių veiksnių diagnozė, ekspertizė, konsultacijos ir rekomendacijos apsaugai

Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, eks­pertizių miškų savininkams ir valdytojams (45 vnt.), įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (90 vnt.)

2019 m. I-IV ketv.

Profilaktinių ir naikinamųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių planavimas, jų vykdymo priežiūra ir kontrolė

Organizuoti spyglius graužiančių kenkėjų masinio dauginimosi židinių naikinimą

2019 m.
I-II ketv.

Suderinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planai (26 vnt.)

2019 m. I ketv.

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30

01.30.03.
01.01

Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialų­jį turtą ir teikti ūkio subjektams infor­maciją apie miškus

Miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pa­žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pateikimas pareiškėjams

Pateikta miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (6000 vnt.)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

2019 m. IV ketv.

44,0

Lietuvos Respublikos miškų val­stybės kadastro duomenų teiki­mas fiziniams ir juridiniams as­menims elektronine forma

Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (120 vnt.)

 

 

 

Direktorius

 

Albertas Kasperavičius

 

 

 

 

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1268161069 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"308","type":"x","order":"6","pct":41.729999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"98","type":"x","order":"5","pct":13.279999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"79","type":"x","order":"4","pct":10.699999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"77","type":"x","order":"3","pct":10.43,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"141","type":"x","order":"2","pct":19.109999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"35","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...