Logo

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS 2020 m. VEIKLOS PLANAS

2020 m. Veiklos prioritetai:

1. Valstybinės miškų tarnybos veiklos tęstinumas pertvarkų laikotarpiu:

a. pasikeitus valstybinių miškų valdytojui bei miško sėklininkystės ir selekcijos organizavimui;

b. perskirstant miškų valstybinės kontrolės funkcijas, pasikeitus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymui.

2. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija.

3. Miško žemėje esančių pastatų identifikavimas.

4. Plynai iškirstų miško plotų identifikavimas.

 

Priemo­nės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdy­mas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31

01.31.01.
01.02

Administruoti Programos lėšomis finansuojamus projektus

Apibendrintos informacijos, susijusios su išmetamų ir absor­buojamų šiltnamio efektą suke­liančių dujų kiekiu žemės nau­dojimo, žemės naudojimo kei­timo ir miškininkystės sektoriu­je, kaupimas, rengimas ir teiki­mas JT bendrosios klimato kai­tos konvencijos sekretoriatui

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir pateiktos ataskaitos, susiju­sios su išmetamų ir absorbuoja­mų šilt­namio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje (1 vnt.)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

IV ketv.

119,0

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39

02.39.01.
02.01

Įgyvendinti aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomas programas miškų ūkio srityje

Plynai iškirstų miško plotų identifikavimas

Organizuotas 2017-2019 m. plynai iškirstų miško plotų identifikavimas panaudojant distancinius metodus (1 duomenų bazė)

direktoriaus pavaduotojas A. Kasperavičius

IV ketv.

4017,0

Augalų genų banko integravimas į Valstybinės miškų tarnybos sudėtį

Atlikti veiksmai, susiję su Augalų banko reorganizavimu (visi pagal Aplinkos ministerijos nurodymus)

direktoriaus pavaduotojas P. Zolubas

IV ketv.

Miškų būklės monitoringas

Atrankos metodais įvertintas miškų sveikumas (2,2 mln. ha)

Nacionalinės miškų invento­rizacijos sky­riaus vedėjas G. Kulbokas

nuolat

Parengtos, suderintos su Aplinkos mi­nisterija ir oro taršos poveikio miš­kams tyrimo ir stebėsenos tarptautinės bendra­darbiavimo programos koordi­navimo centrui pateiktos I ir II lygio monitoringo ataskaitos apie miškų būklę (9 vnt.)

Valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu

Atrankos metodais inventorizuoti miškai ir ne miško žemės naudmenos. Surinkti duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukelian­čių dujų apskaitai (6,4 mln. ha)

Valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu

Valstybinės miškų urėdijos padalinių brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu (3 vnt.).

Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra

Nepriklausomų medienos matuotojų veiklos patikrinimai (10 vnt.)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimas pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir pasikeitusius teisės aktus

Atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys pagal duomenų teikėjų pateiktus bei Tarny­bos patikrintus duomenis apie miškus (150 tūkst. ha)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

nuolat

Valstybės kadastrų ir kitų išori­nių duomenų integravimas į Miško išteklių ir kadastro infor­macinę sistemą

Miško išteklių ir kadastro informaci­nėje sistemoje integruoti valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys (3 rinkiniai)

Žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių sa­vaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas

Organizuotas žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė, informavimas (1000 savininkų)

Kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis metodikos tobulinimas

Parengti pasiūlymai Kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis metodikai tikslinti, įtraukiant gamtosaugos ir socialinius (ne tik ekonominius) aspektus (1 vnt.)

IV ketv.

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija

Organizuota medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų inventorizacija (Vilniaus mieste ir valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Anykščių, Rokiškio (be buvusios Kupiškio regioninio padalinio dalies), Ukmergės, Ignalinos, Švenčionėlių, Nemenčinės, Šalčininkų ir Trakų regioninių padalinių administruojamose teritorijose) (10 tūkst. ha plote). Naujai mišku apaugę plotai registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre (tiek kiek bus gauta registruoti)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų patik­rinimas natūroje ir išvadų teiki­mas

Pateikta išvadų dėl Lietuvos Respubli­kos miškų valstybės kadastro objektų patikrintų natūroje (120 vnt.)

Miškotvarkos skyriaus vedė­jas L. Deltuva

nuolat

Valstybinės reikšmės miškų plo­tų schemų patikslinimo projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Valstybinės reikšmės miš­kų plotų schemų patikslinimo projektų (12 savivaldybių)

Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų rengimas, derinimas ir pateiki­mas Aplinkos ministerijai

Parengta, suderinta ir pateikta Aplinkos ministerijai Miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų (7 savivaldybių)

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas

Atlikta žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų derinimo procedūrų (600 vnt.)

Miško žemėje esančių pastatų identifikavimas

Identifikuoti miško žemėje esantys pastatai (visi registruoti NTR), atlikta situacijos analizė (1 vnt.), parengtas būtinų veiksmų planas (1 vnt.)

IV ketv.

Privačių miškų miškotvarkos pro­jektų tvirtinimas ir registravi­mas

Patvirtinta ir registruota privačių miškų miškotvarkos projektų (2900 vnt.)

Miško naudo­jimo ir statisti­kos skyriaus vedėjas D. Viž­lenskas

nuolat

Valstybinė miškų apskaita

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. ha)

Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT teikimas

Parengta, suderinta su Aplinkos minis­terija ir pateikta FAO, UNECE, EU­ROSTAT atas­kaitų apie miško ištek­lius, medienos panau­dojimą, prekybą mediena, miškų būklę (4 vnt.)

Reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimas

Atlikti veiklos vykdytojų patikrinimai (15 vnt.)

Miškų informacinės sistemos palaikymas ir plėtra

Užtikrintas duomenų teikimas nutolu­siems vartotojams (190 vnt.)

Informatikos skyriaus vedė­jas A. Galinskas

nuolat

Valstybinė visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolė

Atlikti miškų būklės, naudojimo, miško želdinių ir žėlinių kokybės bei miškų apsaugos patikrinimai (6 VĮ VMU regioniniuose padaliniuose)

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas G. Pušneraitis

nuolat

Miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai sunaikintas miškas, patikrinimas ( 750 vnt.)

Patikrinta 8 miestų ir rajonų savivaldybių, kitų valstybinių miškų valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga

Patikrinta 2600 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybė

Prieš išduodant Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams ir suderinant pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė (2200 vnt.)

Išduoti Leidimai kirsti mišką (7500 vnt. privačių miškų savininkams, 2200 vnt. valstybinių miškų valdytojams)

Suderinta 12000 vnt. pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose

Įvertinti įvykdytų ugdomųjų miško kirtimų kokybę ne mažiau kaip 1000 vnt.

 

Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 1400 vnt. paramos gavėjų veiklos patikrinimų

II, IV ketv.

Patikrinti savalaikį miško atkūrimą ne mažiau kaip 2000 vnt. želdintinų kirtaviečių

I-III ketv.

Informacijos apie miško genetinių išteklių teikimą EUFGIS ir FAO

Aktualizuoti Lietuvos miško genetinių ištek­lių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.). Ataskaitos apie miško genetinius išteklius pateikimas FAO (1 vnt.)

Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas K. Česnavičius

II ketv.

Miško genetinių išteklių išsaugojimas, atranka ir kaupimas

Inventorizuoti, įvertinti miško genetinių išteklių objektai (55 vnt. / 407,9ha), pateiktos rekomendacijos jiems išsaugoti (3 regioniniai padaliniai)

nuolat

Įvykdytų ūkinių priemonių miško genetiniuose objektuose vertinimas (67 vnt./ 765,7 ha)

Miško selekcijos ir sėklinės bazės plėtra

Leidimų kirsti miško sėklinės bazės objektuose suderinimas (120 vnt.)

Valstybinė miško dauginamosios medžiagos kokybės ir kilmės kontrolė

Išduota miško dauginamosios medžiagos kil­mės sertifikatų (150 vnt.) ir miško daugina­mosios medžiagos kokybės pažymų (350 vnt.)

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas K. Mickevičius

nuolat

Įvertinta prašymų ir išduota Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (50 vnt.)

Atlikti planiniai kompleksiniai patikrinimai (10 ūkio subjektų)

Atlikti miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sodmenų kokybės, kilmės, apskaitos ir sėklų ruošos neplaniniai patikrinimai (20 ūkio subjektų)

Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimų miškuose sekimas, registravimas ir prognozė

Parengta Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų sanitarinės būklės apžvalga (1 vnt.) bei detalių ir rekognostinių tyrimų ataskaitų (6 vnt.)

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasi­liaus­kas

I, III, IV ketv.

Miško patologiją sukeliančių veiksnių diagnozė, ekspertizė, konsultacijos ir rekomendacijos apsaugai

Suteikta konsultacijų, rekomendacijų, eks­pertizių miškų savininkams ir valdytojams (45 vnt.), įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (90 vnt.)

nuolat

Profilaktinių ir naikinamųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių planavimas ir jų vykdymo priežiūra

Organizuoti spyglius graužiančių kenkėjų masinio dauginimosi židinių naikinimą

I-II ketv.

Suderinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planai (26 vnt.)

I ketv.

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30

01.30.03.
01.01

Įsigyti, remontuoti ir išlaikyti materialų­jį turtą ir teikti ūkio subjektams infor­maciją apie miškus

Miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pa­žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pateikimas pareiškėjams

Pateikta miškų valstybės kadastro duo­menų pagrindu suformuotų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų (6000 vnt.)

Miškų kadastro skyriaus vedė­jas R. Beniušis

nuolat

44,0

Lietuvos Respublikos miškų val­stybės kadastro duomenų teiki­mas fiziniams ir juridiniams as­menims elektronine forma

Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų teikimo sutartis (120 vnt.)

 

Direktorius

 

Karolis Mickevičius

 

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1686545710 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...